Jste tady: Domů  » News-Detail

Digitalizace v profesním vzdělávání. Kulatý stůl mezinárodního projektu bfz „Moderní postupy vzdělávání“

První mezinárodní konference projektu bfz „Moderní postupy vzdělávání“ pod záštitou programu Erasmus+ se uskutečnila 16. května v konferenčním středisku Klee-Center v bavorském Norimberku. U prvního kulatého stolu na téma „Digitalizace v profesním vzdělávání“ se sešli všichni tři partneři mezinárodního projektu: česká vzdělávací společnost bfz o.p.s., její německá mateřská organizace bfz gGmbH a rakouský ústav pro výzkum v oblasti vzdělávání, öibf.

 

Diskuse Dr. Josef Petrášek

Během diskuse Dr. Josef Petrášek, místopředseda akreditační komise při MŠMT, klade dotazy k uplatnění digitálních technologií v řemeslném vzdělávání. Zleva Mgr. Dana Mikšíková, členka akreditační komise při MŠMT.

Dr. Roland Löffler

Dr. Roland Löffler (Rakouský výzkumný institut profesního vzdělávání, Vídeň) představuje situaci a vývojové tendence digitalizace v profesním vzdělávání v Rakousku

Den nabitý informacemi i emocemi pod záštitou Erasmus+

Norimberk 16. května 2018

Vedle projektových partnerů bylo ke kulatému stolu přizváno na 40 odborníků z řad ministerstev, úřadů a institucí, včetně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva práce a sociálních věcí, úřadu práce, Fondu dalšího vzdělávání, Národního institutu dalšího vzdělávání i hospodářské komory.

Celodenní konferenci zahájil pan ing. Steffen Steinke, ředitel bfz o.p.s., nositele projektu.

Dopolední program naplnily přednášky pěti nezávislých odborníků z České republiky, Rakouska a Německa.

Prezentace významného německého odborníka v oblasti digitalizace vzdělávání, Dr. Matthiase Kohla (výzkumný ústav f-bb GmBH) upoutala odborné publikum nejen svou erudovaností, ale až překvapivými důsledky digitalizace v průmyslu pro celou společnost. „Nejde už jen o „Průmysl 4.0“, ale také o „Vzdělávání 4.0“, „Společnost 4.0“ a nakonec o „Everything 4.0“,“ řekl dr. Kohl a svá slova potvrdil videem o vzdělávání učňů ve společnosti Audi. Kromě tabletů a notebooků se zdánlivá hračka, jsou  3D brýle, zařadila mezi skutečný nástroj vzdělávání podnikových učňů. Předtím, nežli mohou začít s demontáží motoru, musí osvědčit své schopnosti právě v prostředí simulace za pomocí 3D brýlí. Dr. Kohl uzavřel svou přednášku eticky orientovanou výzvou k nutnosti změny v celé společnosti a chápání digitálních nástrojů jako pomůcky k dalšímu rozvoji zaměstnanců i člověka.

Druhou přednášku přednesl Roland Löffler, zástupce Rakouského institutu pro výzkum profesního vzdělávání, öibf. Přínosem prezentace byl především v systematickém představení rakouského vzdělávacího systému a postavení digitalizace v jeho rámci. Pan Löffler poukázal nejen na to, že společně s digitalizací společnosti vznikají nová povolání, jako je povolání mechatronik, a že digitalizace se stává nástrojem vzdělávání od základní školy, ale především, že je nutné nepřetržité učení nositelů vzdělávání, tedy učitelů, lektorů a vzdělávacích institucí.

Po dvou tlumočených přednáškách v německém jazyce představil dr. Matěj Bulant téma digitalizace ve vzdělávání z jiného a velmi přesvědčivého úhlu. Na fiktivní postavě středoškoláka Arnošta prokázal mylnost domněnky, že „děti digitálního věku“ dokáží digitální technologie ovládat a že jim tyto kompetence postačují do dalekého budoucna. Sympatický Arnošt sice denně facebookuje a tweetuje, ale není si vůbec vědom dopadů svých příspěvků v oblasti ochrany osobních údajů, a především, při bližším šetření nedokáže provádět jiné, běžné IT činnosti. Z výzkumu Fondu dalšího vzdělávání vyplynulo například, že mladí lidé ve věku Arnošta často nedokáží vytisknout obrázek. Arnošt se tak paradoxně ocitá mezi 12% tzv. „digitálně vyloučených“ či dalších 8% „ohrožených digitálním vyloučením“. Napínavou přednášku uzavřel autor předložením Strategie digitálního vzdělávání a důrazem na přenositelné digitální kompetence jako odpovědí na dynamický a proměnlivý vývoj společnosti.

Příspěvek Mgr. Terezy Bořecké a Bc. Zdeňka Smrčky z Národního institutu pro další vzdělávání se soustředil na oblast digitálního vzdělávání ve školství a navázal tak na přednášku Rolanda Löfflera a jeho výzvu ke vzdělávání vzdělávajících. Přednášející poukázali na to, že české školství nedisponuje dostatečnými prostředky, nutnými pro řádný rozvoj digitalizace v oblasti školství. Učitelé tak např. často používají vlastní notebooky pro pracovní účely. Odpovědí na tuto situaci je vytvoření projektu SYPO, tedy Systému podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů, jehož hlavním cílem je vytvoření, ověření a implementace systému ucelené modulární podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Podporu nadaných žáků a studentů pak představil Zdeněk Smrčka projektem Systému podpory nadání (SPN). Nadaní studenti tak mají možnost přistupovat snáze ke vzdělávání prostřednictvím seminářů, worshopů a exkurzí, zaměřených na digitální nástroje a technologie.

Soubor přednášek uzavřela moderovaná diskuse. Při ní se všichni přednášející symbolicky sešli u kulatého stolu a odpovídali na otázky z publika, například zástupců akreditační komise MŠMT.

Během polední přestávky si účastníci mohli prakticky vyzkoušet nástroje digitálního vzdělávání: mobilní 3D studio, které umožňuje snadno vytvářet komentovaná videa z powerpointových prezentací, virtuální učebnu, která spojuje funkce LMS a komunikačního programu Adobe Connect, a nakonec 3D brýlí, na jejichž praktický význam v profesním vzdělávání poukázal dr. Kohl v první přednášce.

Odpolední část zahájila Mgr. Dana Tarantová představením projektu „Moderní postupy vzdělávání“ v rámci programu Erasmus+. Projektu se účastní tři vzdělávací organizace ze tří států a jeho cílem je přenos, osvědčených moderních vzdělávacích metod z Německa a Rakouska do České republiky, jejich ověření a uvedení do praxe. Projekt, který na české straně zaštiťuje bfz o.p.s., se soustředí na využití e-learningových strategií jako řádné součásti profesního, podnikového a dalšího vzdělávání. Přednášející představila strategii a milníky projektu, který trvá od roku 2017 do roku 2020, stejně jako s konkrétními vzdělávacími opatřeními. V rámci projektu proběhne 6 pracovních setkání partnerů projektu, bude vytvořeno 24 konkrétních kurzů při využití digitálních nástrojů a projekt bude pilotně ověřen na 120 účastnících.

V dalším kole diskusí odpovídal na otázky odborníků z řad ministerstev a dalších institucí pan Ing. Steffen Steinke, ředitel české bfz o.p.s., který znovu podtrhl charakteristiku projektu, spolupráci se zahraničními partnery a nezastupitelnost člověka při digitalizaci vzdělávání.

Informacemi, podněty a emocemi nabitý projektový den ukončil pan ředitel Steinke poděkováním všem účastníkům kulatého stolu za účast, panu Ralfu Haselmannovi za moderování programu a tlumočnici, paní Luise Zelenkové za nevyčerpávající energii při celodenním oboustranném tlumočení příspěvků.

Další kulatý stůl projektu Moderní postupy vzdělávání se koná za rok: 16.5.2019, tentokrát ve Vídni!