Jste tady: Domů  » Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany soukromí

Společnost bfz o.p.s se sídlem Provaznická 16, 350 02 Cheb, IČ 27966119, zapsaná u rejstříkového soudu  O 107 v Plzni, tímto plní informační povinnost ve smyslu oddílu 2 Článek 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – tzv. „GDPR“).

Základní informace o nakládání s osobními údaji

1a.  Správcem Vámi poskytnutých osobních údajů je společnost bfz o.p.s., Provaznická 16, 350 02 Cheb.

Kontaktovat nás můžete osobně na našich střediscích, jejichž rozmístění a adresy naleznete na našich internetových stránkách www.bfz.cz.

Můžete nás kontaktovat prostřednictvím elektronické pošty na  info@bfz.cz.

1b.  Naše společnost nemusí mít stanoveného pověřence pro ochranu osobních údajů, k dispozici jsme vám na výše uvedené e-mailové adrese a osobně na našich střediscích.

1c.   Účel zpracování, pro které jsou Vaše osobní údaje určeny, je poskytnutí služeb a to podle písmene b) odst. 1 článku 6 GDPR, kdy zpracování je nezbytné pro plnění objednávky/smlouvy, jejíž smluvní stranou jste, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením objednávky/smlouvy na Vaši žádost.

Zpravidla zpracováváme tyto osobní údaje:

jméno,

příjmení,

adresa,

datum narození

telefonní číslo/a,

e-mailová/é adresa/y,

IP adresa, 

cookies.

Webový analytický nástroj Matomo:

Na našich webových stránkách bfz.cz se používá webový analytický nástroj Matomo k analýze návštěvnosti stránek. Matomo používá cookies relace, které jsou dočasně uloženy v systému. Matomo je nakonfigurován tak, aby ukládal data. Informace o používání našich webových stránek, které vytvářejí cookie, jsou uloženy na našem serveru. Vaše IP adresa bude okamžitě anonymizována (zkrácena a náhodně přidána) a tato hodnota zůstane zachována maximálně jeden den. Takže pro nás zůstáváte jako uživatel anonymní. Data budou zpracována pouze interně a nebudou předána třetím stranám. Slouží pouze pro identifikaci a zdokonalení relevantního obsahu internetové nabídky. Pokud jste ve svém prohlížeči zvolili funkci "nepovolit", vaše návštěva nebude sledována. Zde se můžete rozhodnout, zda v prohlížeči může být uložen jedinečný soubor cookie pro web Analytics, který nám umožní shromažďovat a analyzovat statistické údaje. Chcete-li se odhlásit, klikněte na níže uvedený odkaz a umístěte cookie pro deaktivaci Matomo do vašeho prohlížeče.

Google Analytics:

Naše webové stránky www.bfz.cz a eshop.bfz.cz používají Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (google.com). Služba Google Analytics uchovává soubory cookie ve vašem systému pro tento účel. Před zasláním do Googlu zkrátíme IP adresu. Společnost Google pro nás vyhodnocuje tyto informace v zastoupení, abychom se mohli dozvědět více o používání webových stránek našimi návštěvníky. Souhlasili jsme se společností Google, že určená IP adresa Google Analytics nebude sloučena s jinými daty Google. Můžete zabránit ukládání souborů cookie a tím další analýze: 1. Uložením odmítnutého souboru cookie nebo 2. instalací odmítnutí plug-in. V těchto případech nemusí být k dispozici všechny funkce této webové stránky.

1. Odebrání cookie: Vypněte službu Google Analytics pomocí souboru cookie

2. Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs.

Další informace o ochraně osobních údajů na Googlu naleznete na adrese https://www.google.com/analytics/terms/cz.html a https://www.google.com/intl/cs/policies/.

1d. Vaše osobní údaje zpracováváme proto, abychom mohli naplnit účel objednávky/smlouvy, kterou jste s námi uzavřel/uzavřela nebo na základě které Vám mají být z naší strany poskytnuty služby či zboží a abychom Vám mohli poskytnout sjednané služby či zboží (zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Vaše osobní údaje dále zpracováváme pro účely oprávněných zájmů naší společnosti. Tyto oprávněné zájmy definujeme jako ochranu našich práv vyplývajících z uzavřené objednávky/smlouvy. V případě subjektů, kteří s námi uzavřeli objednávku/smlouvu na poskytnutí služeb, bude rovněž využívána jejich e-mailová adresa za účelem přímého marketingu, abychom Vás mohli informovat o nových službách, které by Vás mohly zajímat, o nabízených slevách či jiných výhodách. V této souvislosti si Vás dovolujeme upozornit, že máte právo podat námitku podle čl. 21 GDPR proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu našich oprávněných zájmů, jak jsme je vymezili výše.

Dále zpracováváme Vaše osobní údaje na základě souhlasu, který jste nám udělil/udělila v písemné podobě (pokud se tak z Vaší strany stalo) (zpracování dle odst. 1 písm. a) GDPR). Rozsah takto zpracovávaných osobních údajů je podrobněji popsán v konkrétním souhlasu.

1e.  Příjemcem Vašich osobních údajů je naše společnost.

S ohledem na povahu služeb a zboží, které Vám podle objednávky/smlouvy budou z naší strany poskytovány, Vaše osobní údaje budou námi v nezbytně nutném rozsahu též poskytovány provozovatelům našeho e-shopu www.eshop.bfz.cz.

1f. Vaše osobní údaje nebudou předávány do dalších členských států Evropské unie ani do třetích zemí (tj. do zemí mimo Evropskou unii).

Informace pro zajištění spravedlivého a transparentního zpracování

2a. Pokud se týká osobních údajů, které zpracováváme na základě příslušných ustanovení vyplývajících z GDPR, budou zpracovávány po dobu nutnou k poskytnutí Vámi sjednané služby či zboží společností. Dále po dobu nutnou k prokázání poskytnutí služby podle účetních a daňových předpisů příslušným orgánům České republiky a po dobu nutnou k ochraně našich práv v případě Vašeho porušení objednávky/smlouvy. Ve všech případech však vždy nejméně po dobu, kdy běží promlčecí lhůta ohledně případných nároků, ať Vašich či naší společnosti, plynoucích z uzavřené objednávky/smlouvy nebo v souvislosti s uzavřenou objednávkou/smlouvou.

Doba, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy se řídí dále způsobem ukončení kurzu, projektu nebo jiné vzdělávací akce. V případě vaší účasti v projektu financovaného z Evropských fondů jsme povinni Vaše údaje uchovávat po celou dobu archivace takového projektu.

Pokud se týká osobních údajů, ohledně kterých byl z Vaší strany udělen souhlas k jejich zpracování (nastal-li takový případ), budou zpracovávány po dobu, na jakou byl Váš souhlas udělen.

2b. Máte právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkající se Vaší osoby, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.

2c. Máte právo odvolat kdykoli svůj souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

2d. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu.

2e. Vaše osobní údaje zpracováváme proto, aby vám mohly být z naší strany poskytnuty služby či zboží (zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Neposkytnutí údajů z Vaší strany bude mít za následek neposkytnutí služeb či zboží z naší strany.

2f. V souvislosti se zpracováním osobních údajů v naší společnosti nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Další informace

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě nebo v podobě hmotného dokumentu (dokument na papíře či obdobném hmotném nosiči), který bude uložen v kartotéce společnosti.

Ujišťujeme Vás, že jsme zavedli taková opatření, aby Vaše osobní údaje byly vždy maximálně chráněny před jejich zneužitím nebo ztrátou.

Všechny osoby na straně naší společnosti, které přichází do styku s osobními údaji, byly pro daný účel proškoleny.

 

V Chebu 25.5.2018

Ing. Steffen Steinke, ředitel