Pracovní praxe jako odrazový můstek


CZ.1.04/2.1.01/74.00178

Číslo operačního programu: CZ.1.04
Číslo prioritní osy: 4.2a
Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Název prioritní osy: Aktivní politika trhu práce (Konvergence)
Název oblasti podpory: Posílení aktivních a preventivních opatření na pracovním trhu
Číslo výzvy: 74
Název výzvy: Výzva pro předkládání GP 2.1 - Posílení aktivních politik zaměstnanosti
Typ projektu: Grantový

Doba realizace projektu:
1.4.2012 - 31.3.2014

Místo realizace projektu: Plzeňský kraj: Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti CS
-tedy uchazečů s minimálně středoškolským vzděláním do 25 let věku, s žádnou nebo minimální pracovní praxí. Díky realizaci projektu by mělo minimálně 50%, tedy 30 účastníků získat práci.

Dosažení hlavního cíle bude probíhat přes naplnění následujících dílčích cílů:
1. Zvýšení profesní orientace spolu s aktivitami osobnostního rozvoje - Pracovní diagnostika, APP
2. Zvýšení kvalifikace v oblasti Administrativního pracovníka a Obchodního zástupce, rozšíření o ŘO „B"
3. Získání potřebných pracovních návyků, běžných organizačních a provozních zkušeností, základů firemní kultury a vztahů se zákazníky - formou praxe v rámci REK a posléze i díky zprostředkovanému pracovnímu uplatnění

Hlavní aktivity:

• Oslovení cílové skupiny celkem 4x za dobu trvání projektu, předpokládaný počet účastníků - 100 osob
• Aktivizačně poradenský program (APP). Cílem aktivity je zvýšit celkové povědomí účastníků z oblasti pracovního práva, chodu organizace, firemní kultury, komunikačních dovedností a sebeprezentace či finanční gramotnosti. Program je tvořen čtyřmi na sebe navazujícími částmi - informačně právní, praktická, osobnostní a část věnovaná finanční gramotnosti.
Délka aktivity - 48 vyučovacích hodin + 2 hodiny na zhodnocení kurzu a předání osvědčení
Do aktivity vstoupí 100 účastníků - 80 účastníků ukončí úspěšně

 

• Pracovní diagnostika - Cílem aktivity je podrobně identifikovat kvalifikaci, vzdělání a schopnosti klienta projektu a na jejich základě mu hledat odpovídající zaměstnání. Zároveň může dát pracovní diagnostika informaci o tom, zda klientova kvalifikace je ideální vzhledem k současným požadavkům trhu práce, Výsledků bude využito pro zařazení do REK. Aktivita bude uskutečňována formou skupinové (min. 5 hodin) i individuální (min. 0,5 hod na účastníka) práce s účastníky. Počet účastníků - 80.
• Rekvalifikace - Předpoklad vstupu do aktivity je 75 osob. Bude probíhat ve 4 cyklech cca po 3 měsících. Aktivita bude zaměřena na posílení profesního potavení CS na trhu práce. Klienti projektu budou zařazení do jednotlivých rekvalifikačních kurzů dle výsledků a výstupů předchozích absolvovaných aktivit. Dle průzkumu trhu práce a vzhledem k charakteru CS jsou zařazeny 2 rekvalifikační kurzy Administrativní pracovník a Obchodní zástupce, doplněné možností absolvovat i specifický kurz Řidičské oprávnění „B" pokud to povede k získání zaměstnání.
RK by mělo úspěšně absolvovat 60 klientů + 12 klientů ŘP „B"
• Individuální poradenství - cílem je průběžná individuální podpora poskytovaná osobním poradcem směřující k řešení všech problémů, často i osobního charakteru, které mohou být závažnou překážkou vstupu na trh práce. Jedná se zejména o podporu motivace, podporu zjištěných silných stránek jednotlivých účastníků, pomoc v orientaci na trhu práce, při kontaktování zaměstnavatelů včetně možného doprovodu na setkání se zaměstnavatelem.
• Zprostředkování zaměstnání - cílem aktivity je zaměstnání co nejvyššího počtu (min. 30 osob) účastníků a to především v souvislosti s komplikovaným umisťováním některých zástupců CS na trhu práce, Jako podpůrný prostředek bude využit nástroj dotovaných pracovních míst, Tento nástroj podpoří ochotu zaměstnavatelů zaměstnat CS - budou mít možnost se v tomto zaměstnání zapracovat a získat pracovní praxi, kterou by bez tohoto „zvýhodnění" získávali jen s obtížemi.
Výstupem z aktivity by mělo být 30 pracovních smluv s účastníky projektu, z toho 2 nově vytvořená pracovní místa a 20 podpořených volných míst.
• Doprovodná opatření - přímá podpora je určena pro všechny účastníky projektu a bude poskytována výhradně v souvislosti s jejich osobní účastí na aktivitách projektu. Jedná se o dvě opatření - cestovné - je určené pro klienty, kteří nemají trvalé bydliště (místo pobytu, kde se zdržují) v místě konání jednotlivých aktivit, bude poskytnuta náhrada jízdného (v ceně jízdenky 2. třídy vlaku nebo autobusu, příp. MHD) a to po předložení platných jízdních dokladů a stravné - bude realizováno pouze u aktivit, jejichž délka trvání je min, 5 hod./den.

 

Realizátor projektu:

bfz o.p.s.

 

 

 

Kontakt :

Kontaktní osoba : Jiří Kadlec

Adresa :  alej Svobody 56, Plzeň

 

Mobil : +420 777 686 201

E - mail : kadlec.jiri@pl.bfz.cz

Bezplatná telefonní linka: 800 770 011

Ke stažení:

 

 

Novinky z bfz

11.05.2018

Autor a supervizor žádostí o neinvestiční grantové projekty

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: autor a supervizor žádostí o neinvestiční grantové projekty  


16.08.2017

Efektivní práce na počítači nejen pro začátečníky

Připravujeme pro Vás třídenní seminář: Efektivní práce na počítači nejen pro začátečníky. Semináře se budou konat v měsíci září v České Lípě.  


16.08.2017

Pracovník v sociálních službách - LITOMĚŘICE

Vzhledem k velkému zájmu otevíráme v Litoměřicích je?tě jeden kurz PSS od října 2017 


07.08.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v Plzni

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách" v Plzni.  


07.08.2017

Rekvalifikační kurz Holičské a kadeřnické práce

Připravujeme pro vás Rekvalifikační kurz Holičské a kadeřnické práce 


31.07.2017

Rekvalifikační kurz "Obsluha motorové řetězové pily"

Otevíráme pro Vás rekvalifikační kurz na obsluhu motorové pily v Karlových Varech pod vedením odborného lektrora. 


31.07.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních slu?bách - v Karlových Varech

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách". 


31.07.2017

Volná místa v Kvalifikačním kurzu pro pracovníky v sociálních slubách v Mostě

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách" v Mostě. Kapacita kurzu je téměř naplněna, využijte posledních volných míst. 


25.07.2017

Odborný lektor webinářů

Hledáme spolupracovníka/spolupracovnici na pozici odborný lektor webinářů  


25.07.2017

Vedoucí akreditačního a autorizačního oddělení

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: Vedoucí akreditačního a autorizačního oddělení 


25.07.2017

Lektor pro oblast inkluzivního vzdělávání

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: lektor pro oblast inkluzivního vzdělávání 


28.06.2017

Kurzy v oblasti gastronomie

Máte pouze základní vzdělání a chcete si doplnit střední vzdělání v oblasti gastronomie? 


28.06.2017

Rekvalifikační kurz Strážný

Obsahem kurzu jsou veskeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného kvalifikačního standardu profesní kvalifikace Strážný. 


15.06.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Připravujeme pro vás v libereckém kraji: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 


02.06.2017

Vedoucí oddělení projektů/veřejné zakázky

Hledáme spolupracovníka/ spolupracovnici na pozici Vedoucí oddělení projektů a veřejných zakázek.  


26.05.2017

Odborný lektor webinářů

Odborný lektor webinář - Hledáme lektory všech profesních zaměření pro vytváření a výuku moderních vzdělávacích kurzů vedených formou webináře. Výuka je vedena prostřednictvím platformy bfz online akademie. 


12.05.2017

Benefiční akce Poutní ultramaraton

bfz se zapojuje jako sponzor, spoluorganizátor i účastník 


06.05.2017

Nabídka práce v Selbu a Hofu

Hledáte stabilní zaměstnání v Německu s tarifní mzdou v bezprostřední blízkosti hranic? 


07.03.2017

Volná místa v kurzu Pracovník v sociálních službách v Mostě

Nabízíme Vám volná místa v Kvalifikačním kurzu pro pracovníky v sociálních službách 


07.03.2017

Nabízíme Vám novinku v oblasti psychohygieny - technika TRE ®

Přinášíme Vám zcela novou metodu zvládání stresu a napětí - techniku TRE® 


07.03.2017

Nabídka kurzů dalšího vzdělávání v sociálních službách

Připravujeme pro Vás ještě více kurzů v oblasti dalšího vzdělávání v sociálních službách. 


07.03.2017

Kurzy pro úředníky a kurzy pro pěstouny

Připravili jsme pro Vás nabídku zajímavých a stále potřebných témat vhodných pro cílovou skupinu úředníků a vedoucích úředníků. 


25.01.2017

Pracovník v sociálních službách - Most

Připravujeme pro Vás kurz Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v termínu 14.3. - 9.6.2017 v Mostě. 


25.01.2017

Další profesní vzdělávání v sociálních službách

Nabízíme Vám kurzy dalšího profesního vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, pracovníky ve zdravotnictví a další oblasti služeb. 


09.01.2017

Pracovník v sociálních službách - LITOMĚŘICE

Vzhledem k velkému zájmu otevíráme v Litoměřicích kurz PSS od února 2017 


Jste tady: StartProjekty