Katalog sociálních služeb, zkvalitnění jejich nabídky a vzdělávání jejich poskytovatelů

Určeno pro poskytovatele sociálních služeb. Kurzy v rámci tohoto projektu jsou hrazené z prostředků EU a rozpočtu ČR.

datum poslední aktualizace: 5.6.2012

Program:

  Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Prioritní osa:   č. 4.3 Sociální integrace a rovné příležitosti
Oblast podpory:   č. 4.3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb
Vedoucí partner (LP):
  Ústecký kraj
Trvání:   1.4.2011 - 31.3.2013
Celkový rozpočet:   19 596 600,00 Kč
Rozpočet LP:   19 596 600,00 Kč
Rozdělení financování:   85% ERDF, 15% státní rozpočet Č

 

[ SEZNAM POSKYTOVANÝCH KURZŮ ] - [ PŘIHLÁŠKA DO KURZU ] - [ PREZENTACE ]


Seznam poskytovaných kurzů:

Zájemci o kurzy z řad zaměstnanců se mohou hlásit na níže uvedené kurzy pomocí přiložené přihlášky.

 Přihláška (verze excel 2003)

 Přihláška (verze excel 2010)

Prezentace projektu

Prezentace ke stažení > ZDE <

 

Popis projektu:

Projekt se opírá o opatření uvedená ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2008 - 2011. Z tohoto plánu vyplynul požadavek efektivnějšího využití ICT nástrojů a vytvoření technického zázemí pro koordinaci, monitoring a podporu realizace sociálních služeb.

 

Hlavním výstupem bude elektronický katalog poskytovatelů sociálních služeb v Ústeckém kraji s aktuální nabídkou sociálních služeb dle různých kritérií (typ služby, cílová skupina uživatelů).

 

Katalog bude obsahovat:

 • základní údaje o poskytovateli SS
 • kapacita sociální služby
 • údaje o klientech
 • údaje o zaměstnancích
 • úkony a provozní doba
 • inspekce kvality sociálních služeb
 • ekonomické údaje


Systém zároveň umožní sběr a následné vyhodnocování finančních i nefinančních dat pro účely dalšího zvyšování efektivity poskytovaných služeb.

Tato data budou využívána:

 • pro další vyhodnocování efektivity poskytovaných sociálních služeb
 • ke zpracování a vyhodnocení informací pro účely Ústeckého kraje a pro efektivní směřování finančních prostředků do jednotlivých oblastí sociální pomoci


Projekt se dále zaměřuje na realizaci akreditovaných vzdělávacích kurzů pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky.

Cílem je zajistit jednotlivým pracovníkům dva typy vzdělávacích kurzů:

 • kurzy dalšího vzdělávání (36 vzdělávacích modulů v rozsahu 8 - 32 hodin) pro zajištění minimální 24h povinné roční dotace dle § 111 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění
 • 3 kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách dle § 116 zákona 10/2006 Sb, o sociálních službách


Projekt naplňuje věcné zaměření činností a výzvy č. 5 OP LZZ, do které je předkládán na období 2008 - 2011.

 

Charakteristika hlavních cílů projektu:


1. Zvýšení informovanosti uživatelů sociálních služeb o aktuální nabídce poskytovaných služeb (občanům, obcím a sociálním partnerům). Nástrojem bude fungující elektronický katalog SS ÚK a jeho listinná verze.
2. Zavedení systému hodnocení poskytování sociálních služeb (zajištění systémových nástrojů hodnocení sociálních služeb).Nástrojem bude pravidelné elektronické vyhodnocování dat získaných od poskytovatelů SS ÚK.
3. Zvýšení kvalifikačních dovedností pracovníků v SS. Nástrojem bude nabídka souboru vzdělávacích kurzů.

Projekt zaštiťují:

Bc. Jana Ryšánková - radní Ústeckého kraje pro oblast sociální
Mgr. Tomáš Kříž- zastupitel ÚK, předseda sociální komise RÚK

Realizaci projektu za LP zajišťuje:

Odbor SPRP Krajského úřadu Ústeckého kraje

Informace o projektu:

PaedDr. Eva Bulasová, +420 475 657 211 bulasova. e@kr-ustecky.cz
Bc. Zdena Tlapáková, +420 475 657 915 tlapakova.z@kr-ustecky.cz

Realizační tým:

PaedDr. Eva Bulasová - manažerka projektu bulasova.e@kr-ustecky.cz
Denisa Čepelíková - asistentka manažera cepelikova.d@kr-ustecky.cz
Bc. Zdena Tlapáková - finanční manažerka tlapakova.z@kr-ustecky.cz

Související zadávací řízení

 • Příprava a realizace vzdělávacích kurzů
 • Vytvoření informačního katalogu
 • Vytvoření informačního katalogu

Dodavatel veřejné zakázky „Příprava a realizace vzdělávacích kurzů"

Název: bfz o.p.s.
IČ: 27966119
DIČ: CZ27966119
Sídlo: Provaznická 16, 350 02 Cheb
Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Ing. Steffen Steinke
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Tesaříková
Tel.: 773 686 114
e-mail: tesarikova.lucie@lt.bfz.cz

 


 

Název kurzu Nekomunikující a nespolupracující klient
Anotace Cílem modulu je prohloubit porozumění účastníků, jak mohou být náročné situace v jednání s klientem výsledkem spolupůsobení faktorů na straně pracovníka, organizace, vnějšího prostředí, nikoli pouze na straně osobnosti či nastavení klienta. Spolupráce s klientem, který není motivován ke stejným cílům, jako pracovník, nebo/a úsporně či nesrozumitelně komunikujícím klientem je nahlížena z perspektivy nehodnotícího konstruktivního řešení, které si účastníci vyzkouší v modelové situaci.
Délka kurzu v h 16
Počet účastníků ve skupině 15
Kontakt Dagmar Křížová, tel.:+420 774 686 138, krizova.dagmar@cv.bfz.cz

[zpět na seznam kurzů]

Název kurzu Specifika sociální práce s cílovou skupinou senioři
Anotace Obsahem modulu jsou specifika práce s cílovou skupinou seniorů, zejména propojení zdravotní a psychosociální problematiky. V úvodu budou představeny koncepty vysvětlující sebepojetí a prožitek stárnutí pro člověka. Dále bude zmíněn ageismus a postavení seniorů v současné společnosti. Bude vyzdvižen potenciál sociální práce s rodinou. Frekventanti kurzu se dále seznámí s komunikačními strategiemi (sociální pracovník jako zprostředkovatel orientace, potvrzení), které mohou v komunikaci se seniory uplatňovat, s důrazem na význam připojení a empatii. Pozornost bude věnována také nácviku konkrétních situací.
Délka kurzu v h 16
Počet účastníků ve skupině 20
Kontakt Marie Hatašová, tel.: +420 775 686 494, hatasova.marie@tp.bfz.cz

[zpět na seznam kurzů]

Název kurzu Individuální plánování s klientem
Anotace Účastníci budou uvedeni do problematiky plánování zaměřeného na člověka. Dozví se zásady efektivního stanovování cílů ve spolupráci s uživatelem, o individuálním plánování spolupráce, která k těmto cílům směřuje, i o specificích procesu plánování v pobytových, ambulantních a terénních službách. Hlavní část modulu bude věnována praktickému nácviku dojednávání cílů spolupráce, jako východiska pro plánování a diskusi o vedení záznamu zachycujícího proces individuálního plánování do osobní dokumentace klientů.
Délka kurzu v h 16
Počet účastníků ve skupině 15
Kontakt Ing. Lucie Tesaříková, tel.: +420 773 686 114, tesarikova.lucie@lt.bfz.cz

[zpět na seznam kurzů]

Název kurzu Rozvoj pečovatelských dovedností
Anotace Účastníci se seznámí s konceptem dvojí tváře seniorské medicíny. Dále rozvinou koncepty pečovatelství a soběstačnosti a naváží na dovednosti, které už mají (Úprava lůžka, Osobní hygiena Polohování, Prevence dekubitů, Antidekubitní a polohovací pomůcky, Lokomoce, Hygiena dospělého klienta). Důraz bude kladen na kinestetiku v ošetřovatelské praxi (Princip pevných částí a mezer, Využití tahu a tlaku v pohybu, Následky nesprávné mechaniky těla) a na kinestetickou mobilizaci.
Délka kurzu v h 16
Počet účastníků ve skupině 20
Kontakt Bc. Andrea Fadlerová, tel.: +420 774 686 129, fadlerova.andrea@lt.bfz.cz

[zpět na seznam kurzů]

Název kurzu Práce s motivací uživatelů služby
Anotace Účastníci jsou seznámeni s pojmem motivační intervence v kontextu poradenství zaměřeného na člověka, kognitivní terapie, systemických teorií a sociální psychologie přesvědčování. Důraz je kladen na vytváření „atmosféry změny“, zásady přirozené empatie, vřelosti a autenticity. Účastníci jsou seznámeni s fázemi kola změn a úkoly pracovníka v těchto fázích a s motivačními technikami (předávání rad, odstraňování překážek, nabízení alternativ atd.
Délka kurzu v h 16
Počet účastníků ve skupině 15
Kontakt Marie Hatašová, tel.: +420 775 686 494, hatasova.marie@tp.bfz.cz

[zpět na seznam kurzů]

Název kurzu Základy první pomoci
Anotace V rámci tohoto modulu budou účastníci seznámení s různými typy poranění (odřeniny, sečné, bodné rány, zlomeniny, popáleniny, poleptání) a postupy při jejich ošetření. Dozví se, jak si počínat při krvácení žilním i tepenném. Dále budou seznámení s pomůckami k ošetření a zastavení krvácení, včetně procvičení obvazové techniky. Frekventanti se dozvědí, jak postupovat při běžných kolapsech a při křečových stavech. Provedou nácvik KPR a ukládání do stabilizované polohy.
Délka kurzu v h 16
Počet účastníků ve skupině 15
Kontakt Ing. Lucie Tesaříková, tel.: +420 773 686 114, tesarikova.lucie@lt.bfz.cz

[zpět na seznam kurzů]

Název kurzu Komunikační dovednosti
Anotace Komunikační dovednosti Důraz bude kladen na efektivní mezilidskou komunikaci. V rámci praktických nácviků si účastníci kurzu osvojí pravidla verbální i nonverbální komunikace, seznámí se formami komunikace, které brání vcítění a s chybami v percepci druhých, ve dvojících absolvují nácvik aktivního naslouchání a otázek rozvíjejících rozhovor. Dále bude nacvičeno vystupování před větší skupinou osob. Dovednosti využitelné jak v komunikaci s kolegy, s nadřízenými i podřízenými, budou nacvičovány s použitím videokamery tak, aby je účastníci mohli ihned zdokonalovat. Komunikační dovednosti v přímé práci s klientem Druhá část kurzu se orientuje více na komunikaci s klientem, i když je využití získaných dovedností opět širší. Účastníci si vyzkouší vedení direktivního a nedirektivního rozhovoru, aktivní naslouchání, různé způsoby kladení otázek v závislosti na jejich funkci, apod.
Délka kurzu v h 32
Počet účastníků ve skupině 15
Kontakt Monika Klausová, tel.: +420 774 686 137, klausova.monika@lt.bfz.cz

[zpět na seznam kurzů]

Název kurzu Práce s klientem s poruchou hybnosti
Anotace Účastníci získají základní teoretický náhled na oblast fyzioterapie a její užití v rámci práce s klienty v sociálních službách. Osvojí si základní fyzioterapeutické postupy a techniky, které si prakticky nacvičí. Formou vlastních prožitků také lépe pochopí a vcítí se do člověka s postižením, omezením, onemocněním. Dále se seznámí s takovými technikami, jako jsou reflexní terapie, masáž molitanovými míčky, využití jógy a prvky bazální stimulace.
Délka kurzu v h 16
Počet účastníků ve skupině 15
Kontakt Monika Klausová, tel.: +420 774 686 137, klausova.monika@lt.bfz.cz

[zpět na seznam kurzů]

Název kurzu Prevence zdravotních rizik při výkonu sociální práce
Anotace Obsahem modulu jsou poznatky z oboru hygieny, epidemiologie, a specifických prvků prevence zdravotních rizik. Účastníci budou seznámeni s vybranými infekčními chorobami a parazitárními onemocněními, seznámí se základními principy osobní hygieny, desinfekce a sterilizace jak v domácnostech, tak v rezidenčních zařízeních. Krátce budou diskutovány rovněž možnosti poranění při práci v terénu a zdravotní rizika vyvolaná působením chladu a tepla. Informace budou zasazeny do kontextu zákonných práv a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů.
Délka kurzu v h 8
Počet účastníků ve skupině 15
Kontakt Ing. Lucie Tesaříková, tel.: +420 773 686 114, tesarikova.lucie@lt.bfz.cz

[zpět na seznam kurzů]

Název kurzu Alternativní formy komunikace
Anotace Modul přehledovým způsobem představí některé ze způsobů alternativní komunikace pro kontakt s lidmi se zdravotním postižením (mentálním, autismem, zrakovým a sluchovým). Ukáže, jak mohou být tyto metody využívány každým z pracovníků. Frekventanti budou také seznámeni s možnostmi využití video a audio pomůcek v komunikaci. Účastníci si jednu z metod vyzkouší na praktickém nácviku. V závěru modulu budou představeny zdroje dalších informací o alternativních metodách komunikace a odkazy na ucelené výcviky v jednotlivých způsobech alternativní komunikace.
Délka kurzu v h 8
Počet účastníků ve skupině 15
Kontakt Monika Klausová, tel.: +420 774 686 137, klausova.monika@lt.bfz.cz

[zpět na seznam kurzů]

Název kurzu Bazální stimulace a trénink paměti
Anotace Cílem modulu je naučit frekventanty zlepšovat zdravotní stav uživatelů cílenou stimulací smyslových orgánů. Frekventanti kurzu se seznámí se základními prvky konceptu bazální stimulace jako pohyb, vnímání a komunikace. V těchto třech úrovních se naučí navázat efektivní a adekvátní komunikace i s lidmi, jejichž komunikační možnosti jsou minimální či silně omezené. Naučí se, jak pomocí bazální stimulace poskytnout klientovi pocit jistoty, bezpečí, autonomie, umožnit mu vnímat své tělo a navázat vztah s okolím. Dále bude modul zaměřen na udržování a rozvoj dlouhodobé i krátkodobé paměti v praktických cvičeních.
Délka kurzu v h 8
Počet účastníků ve skupině 15
Kontakt Marie Hatašová, tel.: +420 775 686 494, hatasova.marie@tp.bfz.cz

[zpět na seznam kurzů]

Název kurzu Etika v sociální práci
Anotace Účastníci vzdělávání porozumí profesionálním hodnotám a principům etického rozhodování. Seznámí se s etickými kodexy a dozví se, a naučí se obecné postupy, jak se vyrovnat s etickými dilematy, se kterými se setkávají ve své praxi. V modulu budou zprostředkovány principy takového rozhodování, které bude chránit práva klientů, ale zároveň bude bezpečné pro pracovníky. Modul bude prokládán aplikací etických principů na konkrétní modelové situace, se kterými se účastníci mohou setkat ve své praxi.
Délka kurzu v h 8
Počet účastníků ve skupině 15
Kontakt Hana Marková, tel.: +420 775 686 493, markova.hana@ln.bfz.cz

[zpět na seznam kurzů]

Název kurzu Právo na přiměřené riziko
Anotace Modul prezentuje význam i meze práva na přiměřené riziko uživatele sociální služby z pohledu hodnot moderní sociální práce i z pohledu legislativy. Účastníci budou diskutovat, jak ve svých zařízeních vytvářet podmínky, aby měli uživatelé možnost volit a zachovat způsob svého života i za cenu určitého rizika a jak tato rizika udržovat na hranici únosnosti. V modelových situacích si účastníci vyzkouší, jak uživatele o tomto riziku srozumitelně informovat.
Délka kurzu v h 8
Počet účastníků ve skupině 15
Kontakt Ing. Lucie Tesaříková, tel.: +420 773 686 114, tesarikova.lucie@lt.bfz.czf

[zpět na seznam kurzů]

Název kurzu Zvládání agrese
Anotace Účastníci kurzů se seznámí s definicí agrese, s jejími typy, s biologickými a sociálními činiteli ovlivňujícími agresi, faktory vzniku, pozornost bude zaměřena zejména na téma frustrace. Pokryto bude pole chování, verbální a neverbální komunikace. Důraz bude kladen na prevenci agrese a na praktické dovednosti, jak zvládat agresi.
Délka kurzu v h 16
Počet účastníků ve skupině 15
Kontakt Marcela Šidlíková, DiS., tel.: +420 775 686 203, sidlikova.marcela@mo.bfz.cz

[zpět na seznam kurzů]

Název kurzu Poradenské dovednosti
Anotace Účastníci kurzu budou seznámeni s předpoklady aplikace principů a prvků poradenské práce do svých profesí. Osvojí si dovednosti rozhovoru, umění aktivního naslouchání, řešení konfliktních situací a vytváření kontaktu z prvků terapeutického vztahu. Naučí se také pracovat s rozdílnostmi a s vlastními stereotypy.
Délka kurzu v h 16
Počet účastníků ve skupině 15
Kontakt Marie Hatašová, tel.: +420 775 686 494, hatasova.marie@tp.bfz.cz

[zpět na seznam kurzů]

Název kurzu Základní znalost práce na PC
Anotace Modul je uvedením do práce na PC. Pozornost bude soustředěna na základy MS Word a MS Excel. Účastníci kurzu si vyzkouší základní funkce obou programů jako je formátování dokumentů, zálohování dokumentů na externích nosičích a na internetové síti, vkládání obrázků do textu, kontrolu gramatiky, tvorbu základních tabulek, apod.
Délka kurzu v h 16
Počet účastníků ve skupině 15
Kontakt Monika Klausová, tel.: +420 774 686 137, klausova.monika@lt.bfz.cz

[zpět na seznam kurzů]

Název kurzu Proaktivní zvládání stresu
Anotace Účastníci zvýší své dovednosti v oblasti zvládání zátěžové a stresogenní situace v každodenním životě. Seznámí se s hlavními zdroji psychické zátěže a stresu v každodenním soukromém životě i v zaměstnání. Dozví se, jak diagnostikovat a analyzovat vnitřní a vnější zdroje zvládání stresu (coping). Za účelem sebepoznání vyhodnotí vlastní dotazník proaktivního zvládání životních nároků a zpracují individuální plán “jak zvládat stres“.
Délka kurzu v h 16
Počet účastníků ve skupině 15
Kontakt Bc. Andrea Fadlerová, tel.: +420 774 686 129, fadlerova.andrea@lt.bfz.cz

[zpět na seznam kurzů]

Název kurzu Specifika sociální práce s cílovou skupinou osoby s demencí
Anotace Účastníci jsou seznámeni s bio-psycho-sociálními souvislostmi demencí, jejich projevy a základní možnosti léčby. Tématem je dále péče o člověka postiženého demencí a jeho blízké komunikace, podnětová stimulace, orientace, animace, psychosociální podpora. Prezentovány jsou alternativní metody (preterapie - Proutyho metoda). Součástí modulu jsou rovněž možnosti individuálního přizpůsobení sociální služby možnostem uživatele (podoba smlouvy, stížnosti atd.)
Délka kurzu v h 16
Počet účastníků ve skupině 15
Kontakt Dagmar Křížová, tel.:+420 774 686 138, krizova.dagmar@cv.bfz.cz

[zpět na seznam kurzů]

Název kurzu Prevence syndromu vyhoření
Anotace Prevence syndromu vyhoření bude představena ve svém nejširším kontextu životního stylu. Účastníci kurzu se dozvědí, které zásady dodržovat, aby se nebezpečí rizika vyhoření eliminovalo. Budou provedeni procesem vzniku syndromu vyhoření, budou upozorněni na první příznaky a dostanou konkrétní návody, jak se tomuto riziku bránit. Naučí se také konkrétní techniky, které mohou každodenně využívat v rámci pracovního procesu i mimo něj.
Délka kurzu v h 16
Počet účastníků ve skupině 15
Kontakt Bc. Andrea Fadlerová, tel.: +420 774 686 129, fadlerova.andrea@lt.bfz.cz

[zpět na seznam kurzů]

Název kurzu Psychohygiena
Anotace Frekventanti se naučí hlouběji poznat příčiny a projevy stresu ve své profesi s možnostmi prevence. Modul je spojen s praktickým nácvikem zvládání stresu, relaxačními a kondičními cvičeními. Účastníci budou mapovat možné stresory ve své profesi a poznávat vlastní dispozice ke stresu. Poté se seznámí se základními strategiemi zvládání stresu jako nástroje zvyšování výkonů a podmínky kvality života. Konečně si osvojí antistresové techniky a možnosti jejich využití, prakticky si nacvičí jednoduché relaxační techniky, cvičení pro dobrou kondici páteře a správného držení těla, kondiční cvičení zaměřené na uvolnění a protažení všech svalových partií
Délka kurzu v h 16
Počet účastníků ve skupině 15
Kontakt Bc. Andrea Fadlerová, tel.: +420 774 686 129, fadlerova.andrea@lt.bfz.cz

[zpět na seznam kurzů]

Název kurzu Specifika práce s cílovou skupinou osoby s mentálním postižením
Anotace Modul se zaměřuje na možnosti zvyšování soběstačnosti, rozvíjení schopností osob s mentálním hendikepem a na rozvoj možnosti integrace. Aktivizace uživatelů služby je prezentována v kontextu jejich práv, příp. možných střetů zájmů mezi povinnostmi zaměstnance a právy uživatelů. Účastníci vzdělávání budou v diskusi hledat možnosti aktivizace uživatelů, včetně těžce postižených, imobilních osob (multismyslová terapie aj.) a možnosti ochrany práv těchto uživatelů (zejm. práva na soukromí a svobody volného pohybu) ve svých zařízeních
Délka kurzu v h 16
Počet účastníků ve skupině 15
Kontakt Monika Klausová, tel.: +420 774 686 137, klausova.monika@lt.bfz.cz

[zpět na seznam kurzů]

Název kurzu Zjišťování spokojenosti klientů
Anotace Účastníci si osvojí jednoduché postupy, které jim pomohou realizovat šetření spokojenosti mezi uživateli sociální služby. Naučí se metody vhodné pro různé typy sociálních služeb a pro různé cílové skupiny uživatelů. Osvojí si jednotlivé kroky šetření, tedy: jak si účelně identifikovat kritéria spokojenosti uživatelů, jakými prostředky zjistit, zda a jak jsou tato kritéria naplňována a jak správně interpretovat získané informace.
Délka kurzu v h 16
Počet účastníků ve skupině 15
Kontakt Dagmar Křížová, tel.:+420 774 686 138, krizova.dagmar@cv.bfz.cz

[zpět na seznam kurzů]

Název kurzu Specifika práce s cílovou skupinou osoby s tělesným postižením
Anotace Modul se zaměřuje na naplňování práv osob s tělesným hendikepem v podmínkách poskytování sociálních služeb (Charta práv tělesně postižených, Všeobecný zákon o tělesně postižených aj.) s přihlédnutím ke druhu sociální služby. Druhá část modulu je věnována aktuálním změnám v oblasti invalidního řízení, minimální mzdy, posudkového lékařství.
Délka kurzu v h 16
Počet účastníků ve skupině 15
Kontakt Monika Klausová, tel.: +420 774 686 137, klausova.monika@lt.bfz.cz

[zpět na seznam kurzů]

Název kurzu Specifika práce s cílovou skupinou osoby s kombinovaným postižením
Anotace Modul seznamuje s pojmem kombinované či vícenásobné postižení, které je vysvětlováno jako multifaktoriální, multikauzální a multisymptomatologicky podmíněný fenomén, který se projevuje významnými nedostatky v kognitivní, motorické, komunikační, nebo psychosociální oblasti. Na případových studiích představujících základní skupiny kombinovaných postižení (mentální retardace, kombinace vad tělesných, smyslových a vad řeči, hluchoslepota, poruchy autistického spektra) jsou prezentovány možnosti pomoci těmto cílovým skupinám v kontextu poskytování sociálních služeb.
Délka kurzu v h 16
Počet účastníků ve skupině 15
Kontakt Hana Marková, tel.: +420 775 686 493, markova.hana@ln.bfz.cz

[zpět na seznam kurzů]

Název kurzu Předcházení závislosti uživatele služby na službě
Anotace Obsahem modulu jsou témata definice soběstačnosti, závislosti a zplnomocňování. Účastníci se učí identifikovat signály závislosti uživatele na sociální službě, hledat způsoby, jak jí předcházet a tyto způsoby kodifikovat. Modul je v tomto smyslu zaměřen zejména na význam individuálního plánování spolupráce a zapojování uživatele do rozhodování o poskytované službě. V malých skupinách jsou diskutovány otázky, kdo vyvolává závislost, téma syndromu pomáhajícího atd.
Délka kurzu v h 16
Počet účastníků ve skupině 15
Kontakt Marcela Šidlíková, DiS., tel.: +420 775 686 203, sidlikova.marcela@mo.bfz.cz

[zpět na seznam kurzů]

Název kurzu Mapování klientovy situace
Anotace Obsahem modulu je poznávání situace klienta, které je zasazeno do základní struktury práce s uživatelem (mapování – hledání řešení – vyhodnocování). Představen je význam a formy strukturovaného způsobu mapování potřeb, zdrojů a omezení. Mapování potřeb, resp. situace uživatele je zasazeno do kontextu standardů kvality sociálních služeb.
Délka kurzu v h 16
Počet účastníků ve skupině 15
Kontakt Ing. Lucie Tesaříková, tel.: +420 773 686 114, tesarikova.lucie@lt.bfz.cz

[zpět na seznam kurzů]

Název kurzu Sociální práce s jednotlivcem
Anotace Obsahem modulu bude uplatňování základních principů a hodnot moderní sociální práce při jednání se zájemci o službu a poskytování sociální služby. Účastníci budou seznámeni s využíváním méně obvyklých metod, jako je občanská advokacie, mediace aj. Zvláštní pozornost je věnována vztahu mezi sociální prací a sociální službou.
Délka kurzu v h 16
Počet účastníků ve skupině 15
Kontakt Marcela Šidlíková, DiS., tel.: +420 775 686 203, sidlikova.marcela@mo.bfz.cz

[zpět na seznam kurzů]

Název kurzu Provozní standardy kvality
Anotace Modul obsahuje výklad jednotlivých kriterií provozních standardů kvality sociálních služeb, včetně příkladů dobré praxe ke každému z nich (místní a časová dostupnost služeb pro uživatele, informace o poslání, cílech, principech a cílové skupině uživatelů služeb a další informace, které usnadní orientaci pro zájemce o služby a další subjekty, prostředí a podmínky v zařízení, nouzové a havarijní situace, zajištění kvality služeb a zapojení uživatelů do hodnocení kvality). Účastníci kurzu budou mít možnost vznést vlastní požadavky na probírání dílčích problémů, které při realizaci provozních standardů zažívají.
Délka kurzu v h 16
Počet účastníků ve skupině 15
Kontakt Hana Marková, tel.: +420 775 686 493, markova.hana@ln.bfz.cz

[zpět na seznam kurzů]

Název kurzu Ochrana práv klientů
Anotace Předmětem modulu je ochrana práv jako právní i morální norma. Diskutovány jsou všechny kategorie lidských práv: nezadatelná (absolutní lidská práva - právo na život, na svobodu myšlení a svědomí, právo nebýt týrán atd.), práva politická a občanská (zejm. právo na svobodu náboženského vyznání, právo na bezpečnost, právo na soukromý život), práva sociální a kulturní (zejm. právo na sociální ochranu, právo na zdravotní péči, právo na azyl, právo na vlastní kulturu) a zvýšená pozornost je věnována právům znevýhodněných (skupinová, zejm. práva dětí, menšin, uprchlíků a migrujících pracovníků, práva osob se zvláštními potřebami). Problematika ochrany práv je zasazena do kontextu standardů kvality sociálních služeb.
Délka kurzu v h 16
Počet účastníků ve skupině 15
Kontakt Hana Marková, tel.: +420 775 686 493, markova.hana@ln.bfz.cz

[zpět na seznam kurzů]

Název kurzu Doprovázení umírajících
Anotace Frekventanti kurzu se seznámí s procesem umírání, s fázemi psychického prožívání umírajícího a blízkých. Vyzkouší si obecně platná pravidla přístupu k terminálně nemocným. Dále se budou zabývat rituály kolem smrti a tzv. sociálním umíráním. Seznámí se s procesem doprovázení umírajících a jejich rodin, s etickými a spirituálními aspekty v doprovázení.
Délka kurzu v h 16
Počet účastníků ve skupině 15
Kontakt Bc. Andrea Fadlerová, tel.: +420 774 686 129, fadlerova.andrea@lt.bfz.cz

[zpět na seznam kurzů]

Název kurzu Specifika práce s cílovou skupinou osoby se sluchovým postižením
Anotace Modul se zaměřuje na specifika poskytování sociálních služeb osobám s postižením sluchu. Seznamuje účastníky se způsoby, jak přizpůsobit proces jednání se zájemcem o službě, mapování, uzavírání smlouvy a proces individuálního plánování možnostem a omezením této cílové skupiny.
Délka kurzu v h 16
Počet účastníků ve skupině 15
Kontakt Marcela Šidlíková, DiS., tel.: +420 775 686 203, sidlikova.marcela@mo.bfz.cz

[zpět na seznam kurzů]

Název kurzu Sebezkušenostní výcvik
Anotace

Účastníci se seznámí s technikami a nástroji pro sebepoznání, seberozvoj, rozvoj profesionální spolupráce, reflexi své profesní praxe. Využívány budou diskuse, psychohry, autodiagnostika, skupinová práce apod. Rozvoj osobnostních kompetencí účastníků jde v souvislosti s jejich pomáhající profesí, důraz je kladen na rozvoj facilitujících vlastností, skupinovou práci, zlepšení soc. dovedností jako komunikace, kooperace, já jazyk, tady a teď, skupinová dynamika, koheze a interakce a další. Jde o ochutnávku technik vycházejících z oborů skupinové psychoterapie, gestalterapie, dramatické výchovy a dramaterapie transakční analýzy, analytické psychoterapii, Rogerovské psychoterapii, koncentrativní pohybové terapii, bodyterapii, arteterapie, muzikoterapie. Nejde o nácvik terapie ale možnou aplikaci terapeutických technik na profesní situace účastníků. Seminář je zaměřen zejména na oblasti: Efektivní péče o sebe Self-monitoring (techniky sebepozorování, zpracování zpětné vazby od druhých, sebevědomí a sebehodnocení),
Self-management (zvládání harmonického působení nároků na profesi sociálního pracovníka, sebemotivační techniky), Sebeprezentace (prezentace sebe, vhodných postojů, role pozitivní autority u klientů) - Efektivita vnitřních psychických funkcí, Zacházení s emocionálními stavy (druhy žádoucích a nežádoucích stavů, techniky zvyšování motivace. Techniky zkvalitňování morálního a etického vývoje v jeho jednotlivých fázích. - Efektivita interpersonálních dovedností Komunikace (asertivita, aktivní naslouchání, jednání, projednávání, vhodné strategie u problémových osob) Zásady zacházení s vnitřními a interpersonálními problémy a konflikty, typické vzorce jejich řešení.

Délka kurzu v h 24
Počet účastníků ve skupině 15
Kontakt Marcela Šidlíková, DiS., tel.: +420 775 686 203, sidlikova.marcela@mo.bfz.cz

[zpět na seznam kurzů]

Název kurzu Specifika práce s cílovou skupinou osoby s chronickým duševním onemocněním
Anotace Účastníci se naučí rozvíjet kompetence v oblasti práce s klienty s duševním onemocněním. Seznámí se základními druhy duševních poruch a s možnostmi jejich terapie. Získají a procvičí dovednosti v oblasti řešení krizových situací u klientů s duševní poruchou. Seznámí se také se systémem péče o chronicky duševně nemocné, s poruchami kognitivních funkcí a poruchami chování a s využitelnými prvky speciální psychiatrie.
Délka kurzu v h 16
Počet účastníků ve skupině 15
Kontakt Marcela Šidlíková, DiS., tel.: +420 775 686 203, sidlikova.marcela@mo.bfz.cz

[zpět na seznam kurzů]

Název kurzu Sociální práce se skupinou
Anotace Cílem kurzu je rozvíjet dovednosti účastníků v oblasti skupinové práce. Pozornost je věnována přípravné fázi a sestavení skupiny, jako etapě s významným vlivem na průběh skupinových aktivit. Dále jsou účastníci seznámeni s úvodní fází práce se skupinou, včetně přehledu úvodních seznamovacích a rozehřívacích technik. V pracovní fázi je obsah modulu přizpůsoben typům a cílům skupin, s nimiž účastníci pracují a navrženy další možnosti a metody práce. Závěrečná fáze je popisována v kontextu zaměření na snížení závislosti na skupině a hodnocená podle dosažení cílů jejich členů či skupiny jako celku.
Délka kurzu v h 16
Počet účastníků ve skupině 15
Kontakt Ing. Lucie Tesaříková, tel.: +420 773 686 114, tesarikova.lucie@lt.bfz.cz

[zpět na seznam kurzů]

Název kurzu Slaďování osobního, profesního a rodinného života
Anotace Účastníci kurzu se v rámci teoretických vstupů a prožitkových her seznámí s principy slaďování osobního, profesního a rodinného života. V rámci teorie se seznámí s významem práce v životě moderního člověka; s potenciálem slaďování pro zaměstnavatele, zaměstnance i společnost; s typologiemi hodnotových hierarchií a jejich významu při slaďování. V rámci prožitkových her si vyzkouší různé životní role (generové, věkové, generační), které kladou rozdílné nároky na slaďování. V praktických nácvicích se naučí konkrétní návody, které vedou k uspokojivému stavu rovnováhy mezi osobním, rodinným a profesním životem.
Délka kurzu v h 12
Počet účastníků ve skupině 15
Kontakt Dagmar Křížová, tel.:+420 774 686 138, krizova.dagmar@cv.bfz.cz

[zpět na seznam kurzů]

Název kurzu Specifika domácí péče
Anotace Modul je vhodný zejména pro pracovníky pečovatelské služby. Klade důraz na poskytování péče v přirozeném prostředí uživatele služeb a rozvíjí veškerá specifika, která toto sebou nese. Jsou zahrnuty způsoby údržby a úklidu v domácím prostředí, které jsou s přímou péčí spojeny, uplatňování hygienických zásad, vybavení domácnosti, zajištění bezbariérového prostředí dle potřeb klienta. Bezpečnost domácího prostředí – upozornění na možné způsoby zabezpečení domácího prostředí, seznámení s pravidly prevence kriminality a zásadami bezpečnosti doma i na ulici. Konečně jsou vyložena nezadatelná práva klienta, která musí pracovník respektovat.
Délka kurzu v h 16
Počet účastníků ve skupině 15
Kontakt Dagmar Křížová, tel.:+420 774 686 138, krizova.dagmar@cv.bfz.cz

[zpět na seznam kurzů]

Název kurzu Řízení a management organizace působící v sociální oblasti
Anotace

Na základě informací získaných z monitoringu potřeb organizací působící v sociální oblasti, byly identifikovány základní problémy, se kterými se setkávají pracovníci těchto subjektů při zajištění jejich řízení i běžné činnosti. Tento kurz je nastaven tak, aby pokryl právě tyto oblasti. Obsahem kurzu bude plánování a jeho role v organizaci. Finanční plánování, sestavení plánu investic, věcné a časové harmonogramy. Základní principy řízení nákladů a identifikace rozpočtových rezerv. Outsourcing vybraných činností a jeho vliv na chod organizace po personální i finanční stránce. Základní principy marketingu a nabídky služeb. Základní procesy a průběh vyhlášení veřejné zakázky a trestněprávní odpovědnosti.

Délka kurzu v h 20
Počet účastníků ve skupině 15
Kontakt Hana Marková, tel.: +420 775 686 493, markova.hana@ln.bfz.cz

 

Novinky z bfz

11.05.2018

Autor a supervizor žádostí o neinvestiční grantové projekty

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: autor a supervizor žádostí o neinvestiční grantové projekty  


16.08.2017

Efektivní práce na počítači nejen pro začátečníky

Připravujeme pro Vás třídenní seminář: Efektivní práce na počítači nejen pro začátečníky. Semináře se budou konat v měsíci září v České Lípě.  


16.08.2017

Pracovník v sociálních službách - LITOMĚŘICE

Vzhledem k velkému zájmu otevíráme v Litoměřicích je?tě jeden kurz PSS od října 2017 


07.08.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v Plzni

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách" v Plzni.  


07.08.2017

Rekvalifikační kurz Holičské a kadeřnické práce

Připravujeme pro vás Rekvalifikační kurz Holičské a kadeřnické práce 


31.07.2017

Rekvalifikační kurz "Obsluha motorové řetězové pily"

Otevíráme pro Vás rekvalifikační kurz na obsluhu motorové pily v Karlových Varech pod vedením odborného lektrora. 


31.07.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních slu?bách - v Karlových Varech

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách". 


31.07.2017

Volná místa v Kvalifikačním kurzu pro pracovníky v sociálních slubách v Mostě

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách" v Mostě. Kapacita kurzu je téměř naplněna, využijte posledních volných míst. 


25.07.2017

Odborný lektor webinářů

Hledáme spolupracovníka/spolupracovnici na pozici odborný lektor webinářů  


25.07.2017

Vedoucí akreditačního a autorizačního oddělení

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: Vedoucí akreditačního a autorizačního oddělení 


25.07.2017

Lektor pro oblast inkluzivního vzdělávání

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: lektor pro oblast inkluzivního vzdělávání 


28.06.2017

Kurzy v oblasti gastronomie

Máte pouze základní vzdělání a chcete si doplnit střední vzdělání v oblasti gastronomie? 


28.06.2017

Rekvalifikační kurz Strážný

Obsahem kurzu jsou veskeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného kvalifikačního standardu profesní kvalifikace Strážný. 


15.06.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Připravujeme pro vás v libereckém kraji: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 


02.06.2017

Vedoucí oddělení projektů/veřejné zakázky

Hledáme spolupracovníka/ spolupracovnici na pozici Vedoucí oddělení projektů a veřejných zakázek.  


26.05.2017

Odborný lektor webinářů

Odborný lektor webinář - Hledáme lektory všech profesních zaměření pro vytváření a výuku moderních vzdělávacích kurzů vedených formou webináře. Výuka je vedena prostřednictvím platformy bfz online akademie. 


12.05.2017

Benefiční akce Poutní ultramaraton

bfz se zapojuje jako sponzor, spoluorganizátor i účastník 


06.05.2017

Nabídka práce v Selbu a Hofu

Hledáte stabilní zaměstnání v Německu s tarifní mzdou v bezprostřední blízkosti hranic? 


07.03.2017

Volná místa v kurzu Pracovník v sociálních službách v Mostě

Nabízíme Vám volná místa v Kvalifikačním kurzu pro pracovníky v sociálních službách 


07.03.2017

Nabízíme Vám novinku v oblasti psychohygieny - technika TRE ®

Přinášíme Vám zcela novou metodu zvládání stresu a napětí - techniku TRE® 


07.03.2017

Nabídka kurzů dalšího vzdělávání v sociálních službách

Připravujeme pro Vás ještě více kurzů v oblasti dalšího vzdělávání v sociálních službách. 


07.03.2017

Kurzy pro úředníky a kurzy pro pěstouny

Připravili jsme pro Vás nabídku zajímavých a stále potřebných témat vhodných pro cílovou skupinu úředníků a vedoucích úředníků. 


25.01.2017

Pracovník v sociálních službách - Most

Připravujeme pro Vás kurz Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v termínu 14.3. - 9.6.2017 v Mostě. 


25.01.2017

Další profesní vzdělávání v sociálních službách

Nabízíme Vám kurzy dalšího profesního vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, pracovníky ve zdravotnictví a další oblasti služeb. 


09.01.2017

Pracovník v sociálních službách - LITOMĚŘICE

Vzhledem k velkému zájmu otevíráme v Litoměřicích kurz PSS od února 2017 


Jste tady: StartProjekty