Centrála   

Projekty

bfz zajišťuje svoji budoucnost tím, že nové formy dalšího vzdělávání nejen realizuje, ale i spoluvytváří.
Ministerstva, Evropská unie a profesní svazy jsou zadavateli projektů. bfz úzce spolupracuje s podnikateli a zařízeními veřejné správy stejně jako se zahraničními partnery z členských států EU.

Výsledky projektů jsou využívány v regionální nabídce bfz.

Naše projektové zkušenosti (stručné popisy některých projektů)

 Phare CBC
Phare 2000
Phare 2003
 Leonardo da Vinci
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

 


Phare CBC

                                 

Stručný popis projektu

„Česko-německé výměny v oblasti školství předškolního věku“

1) Úvod
2) Základní myšlenka projektu
3) Cílové představy
4) Podrobný popis činností
5) Partneři
6) Zapojení zahraničního partnera do projektu

1. Úvod

Vstup Čech do EU již není v nedohlednu. V přípravném stádiu tohoto vývoje probíhá mnoho změn v oblasti hospodářské, sociologické a kulturní, které zasáhnou do života lidí na obou stranách hranice.  Proto je třeba podporovat setkávání  občanů s cílem lépe se poznat. Častým problémem jsou přitom  jazykové bariéry. Jsou-li taková sousedská setkání možná už na úrovni mateřských škol, může to velmi obohatit lidi na obou stranách hranice. Děti se tak mohou připravit na společné soužití a práci.

2. Základní myšlenka projektu

Zvláštnost této myšlenky spočívá v tom, že bude vytvořen program, který umožní bavorským a českým mateřským školám provádět odbornou a personální výměnu mezi pedagogickými pracovníky, dětmi a jejich rodiči. Řeč a kultura v obou státech se velmi odlišují. Oboustranná partnerská výměna velmi napomůže lepšímu vzájemnému porozumění.

Děti z těchto jazykově odlišných zemí mohou tyto těžkosti snáze překonat. Nutná je podpora angažovaných dospělých, jako jsou pedagogové a rodiče. Formami spolupráce budou intenzivní výměna informací, rozpoznání společných zájmů, pořádání akcí, vzájemné praktické návštěvy a hospitace po delší období, což bude základem pro dlouhodobou spolupráci. Cílem je připravit děti hravou formou na řeč a kulturu partnera.

3. Cílové představy

Projekt se zaměřuje na výměnu zkušenosti pracovníků MŠ z Chebska v oblasti předškolní výchovy a výuky v oblasti Chebska a přilehlých bavorských okresů Wunsiedel a Hof. V této oblasti není komunikace a setkávání pedagogických pracovníků, dětí a jejich rodičů častým jevem. Protože na tomto úseku jsme již v minulém období učinili několik pokusů, např. „Dětská olympiáda“ v Chebu s česko-německou účastí, pociťujeme nutnost a užitečnost v této činnosti pokračovat. Ve shora uvedené charakteristice jsou zřetelně pojmenovány hlavní cíle. Do projektu se zapojí mnoho různých věkových skupin, od nejmenších až po dědečky a babičky svých vnoučat. Tato šíře projektu pomáhá vytvářet nové myšlení a vztahy mezi našimi národy. Nenásilné formy setkávání a vybraných činností jsou záměrně voleny tak, aby byly pro všechny cílové skupiny zajímavé, přitažlivé a inspirativní. Vzhledem k poloze Chebska a přilehlých okresů Bavorska má přeshraniční projekt nezastupitelný význam v Euroregio Egrensis. Význam projektu pro cíle programu i jeho priority je zřejmý již ze samotného zaměření programu na integraci České republiky do nově se formující Evropy.

4. Podrobný popis činností

Cílem tohoto projektu je přeshraniční styk v oblasti školských zařízení pro děti předškolního věku mezi Českou republikou a Bavorskem, v úseku města Hof a zemského okresu Wunsiedel na straně bavorské a okresem a městem Cheb na straně české.

Zvláštní důraz je kladen na poznání českého, resp. německého jazyka a dialog s kulturou souseda.

Projekt se zabývá několika činnostmi pro různé aktéry. Pro hlavní cílovou skupinu, děti, jsou to setkání, při nichž mohou využít hlavně svůj smysl pro soutěživost, hravost a touhu po poznání. Při setkáních dětí z obou stran hranice budou děti moci plně uplatnit charakteristické prvky tvořivosti, nápaditosti a národní identity. Na přípravě setkání s pohádkovou tematikou se budou podílet nejen pedagogičtí pracovníci zúčastněných zařízení, ale tot setkání je  i vhodnou příležitostí pro města či regióny, z nichž děti přicházejí k jejich prezentaci. Při účasti nebudou pochopitelně chybět ani rodiče a veřejnost. Setkání má pracovní název „Pohádkový les“. Aby tato setkání byla dobře zajištěna a přinesla očekávaný výsledek, je nesporně důležitá  jazyková příprava učitelek, vychovatelek  i dětí. I na to je v projektu pamatováno. Aby komunikace při přípravě byla pružná a rychlá, zabývá se projekt i komunikačními medii, zejména využitím PC. Vzhledem k tomu, že předkladatel projektu má již z minulého období zkušenosti, použije vyzkoušené formy k dosažení optimálních výsledků.

 

A1. Pohádkový les

Jednou z hlavních akcí tohoto projektu je „Pohádkový les“. Tohoto setkání se zúčastní na 40 dětí z České republiky a 20 dětí z okresů Hof a Wunsiedel. Všechny děti se budou již předem na tento den připravovat tím, že ve svých mateřských školkách podle své fantazie zhotoví různé kostýmy a všelijaké doplňující rekvizity podle známých pohádek. Na společném srazu je dohotoví a potom se představí na velké přehlídce. Ostatní děti, které budou diváky, budou muset  uhodnout, o kterou pohádku jde. Vedle této velké přehlídky se děti budou společně učit písně, které potom společně zazpívají, budou poslouchat a sledovat pohádky v němčině či češtině a  soutěžit o nejkrásnější masku. Protože jde o „Pohádkový les“, budou soutěžit o nejrychlejší poznání pohádky a nejvíce poznaných pohádek. Všechny děti obdrží účastnické diplomy a ceny. Tato akce je plánována na květen 2003. Pro všechny účastníky je zajištěno stravování. O děti budou pečovat jejich učitelky a vychovatelky. Celá akce bude publikována tiskem a dalšími médii. Vedle „Pohádkového lesa“ je v Německu plánovaný „Den přírody“. Tato akce se uskuteční už v květnu letošního roku a děti z České republiky na ni budou také pozvány. Akce bude financována z uvedeného zrcadlového projektu zahraničního partnera. 

B1. Setkání pracovních skupin

Aby byla zabezpečena návaznost činností mateřských škol, bude vytvořena pracovní skupina, která se skládá ze 2 českých a 2 bavorských učitelek. Ty budou zodpovědné za obsahovou a odbornou stránku plánovaných akcí a také  za zabezpečení plynulé komunikace mezi oběma zeměmi a za další předávání zkušeností mezi domovskou mateřskou školou a regiónem. Zamýšlené školení PC by mělo tuto komunikaci ulehčit. Také  plánovaný jazykový kurz by měl být přínosem pro zlepšení komunikace. Setkávání pracovní skupiny bude organizováno střídavě na české a bavorské straně (termíny pracovních schůzek jsou červen 2002, říjen 2002, leden 2003 a duben 2003). Termíny jsou takto záměrně stanoveny, aby vždy předcházely větším plánovaným akcím. Pokud by plán vzdělávání jednotlivých zařízení nabízel nějaké zajímavé téma bude jej možné spojit s plánovaným projektem.

B2.Návštěva pracovnic bavorských MŠ na  Chebsku a návštěva českých učitelek v Bavorsku

Aby se vzájemná spolupráce partnerských zařízení co nejvíce utužila, navštíví na podzim 2002 pracovnice bavorských školek své kolegyně v Chebu. Zde půjde především  o společnou práci a získávání dalších spolupracovníků pro hlavní cíl projektu. Pracovnice mateřských škol, které se znají pouze z doslechu nebo po telefonu, budou mít tak možnost  poznat se osobně. Při této příležitosti budou dosavadní spolupráce a její výsledky presentovány na nástěnných tabulích. Půjde o tisk, fotografie aj., které se zabývají dosavadní společnou spoluprací a akcemi, které již proběhly. V diskusi budou probírány aktuální problémy každodenní práce. Bude se hovořit o pracovních plánech, vyučování, tématech dotýkajících se různých projektů.

Návštěva českých učitelek je plánována na březen 2003. Pracovního setkání by se mělo zúčastnit kolem 30 českých pracovnic MŠ, které by navštívily dvě bavorské mateřské školy s obdobným programem, jaký je plánován v Chebu.

B3.Hospitace českých učitelek v Bavorsku

Celkem 9 učitelek MŠ absolvuje týdenní hospitaci v partnerském zařízení v Hofu a Wunsiedlu. Vybrané učitelky zde budou aktivní při skupinové práci, budou se spolupodílet na rozdílných hrách, budou společně s německými kolegyněmi připravovat různé malé projekty a spolupodílet se na jejich realizaci. Do práce v německé školce bude zařazena „česká pohádková teta“, která bude německým dětem vyprávět české pohádky. Získané zkušenosti budou české učitelky prezentovat v domácím prostředí. Budou moci využit různé přivezené didaktické materiály a pomůcky. Využijí např. naučené písně, hry, tance aj.,kterým se při pobytu v Německu naučily.

Pro tuto činnost jsou naplánovány 3 termíny, každý pro 3 učitelky, které budou denně jezdit autem do Bavorska. Tato hospitace je plánována jako služební cesta s příslušným pojištěním.

C1. Jazyková výuka pro učitelky

Aby se zlepšila komunikace a v budoucnosti bylo možné více samostatně jednat, budou moci pracovnice MŠ, které projeví o tento program zájem, absolvovat jazykový kurz. Kurz bude organizován v Chebu pro 10 účastnic a proběhne od září 2002 do května 2003. Kurz tedy potrvá 9 měsíců a jeho hlavní náplní bude konverzace v německém jazyce.

C2. Jazyková výuka pro děti

Jazyková výuka pro malé děti má velké výhody.Děti se cizímu jazyku učí hrou a bez násilí se s ním seznamují. Plánovaný je kurz pro 30 dětí ze MŠ v délce 9 měsíců (od září 2002 do května 2003)

D1. Obsluha počítače pro učitelky MŠ

V tomto kurzu se budou účastnice seznamovat s programem Windows 2000. Hlavním obsahem výuky bude WORD, EXCEL a OUTLOOK EXPRES. Získané znalosti využijí nejen pro zlepšení komunikace mezi českými a německými školkami, ale přirozeně ve své každodenní práci. Kurz bude organizován v Chebu v rozsahu 40 vyuč. hodin v době od září do listopadu 2002 .

 

5. Partneři projektu
5.1 Partneři projektu v ČR
• Žadatel Město Cheb
• bfz, organizační složka, centrála Cheb

5.2 Partneři projektu v D
• ÖKOREGIO Egrensis, Hof

6. Zapojení zahraničního partnera do projektu

Zahraniční partner ÖKOREGIO Egrensis e.V. předloží zrcadlový projekt s názvem „Dobré sousedství v bavorsko-českém příhraničí“ v rámci projektu Interreg III u bavorského ministerstva životního prostředí.

 


Phare 2000

           

„Otevíráme perspektivy“
CZ00.10.01.02.0007


Projekt přichází se zcela novým přístupem a řešením nastalé situace vůbec poprvé nezaměstnaných lidí. Ti jsou také převažující cílovou skupinou v projektu, neboť vedle nich počítá projekt i se zařazením těch, kterým teprve nezaměstnanost hrozí např. tím, že je reálný útlum nebo uzavření výroby v podniku.

Projekt přichází s novým systémem poskytování informací a urychleným zprostředkováním různých způsobů řešení zmíněné situace. Zaměřuje se na konkrétní potřeby nově nezaměstnaných a jejich integraci na trhu práce. Zdůrazňuje posílení vazeb mezi vzdělávacími institucemi a podnikatelskými subjekty a svým charakterem se především zaměřuje na problémové skupiny (např. mladistvé s nízkou kvalifikací, rómské etnikum, nezaměstnané absolventy apod.). Nově vytvořený informační a motivační program má novým uchazečům o práci usnadnit nalézt správnou cestu k trvalé integraci na trhu práce. Za předpokladu dodržení všech plánovaných kriterií projde projektem za 1 rok více jak 3000 uchazečů o práci. Přibližně jedné desetině z  nich bude nabídnuta v rámci projektu rekvalifikace, či jiná forma dalšího vzdělání.

 

 

Cíl projektu: Celkově lze říci, že náš projekt plní tři hlavní cíle. Jsou to především:

 •  sociální integrace a rovné příležitosti uchazečů o práci zejména pro skupiny ohrožené sociální 
  exkluzí;
 •  podpora tvorby a realizace vzdělávacích programů v souladu s potřebami trhu
  práce;
 •  rychlý návrat nově evidovaných uchazečů o zaměstnání do pracovního
  procesu.

 

Hlavní aktivity:

 1. Organizační a materiálové zajištění projektu
 2. Vyškolení lektorského sboru, jeho vybavení potřebnými informacemi a pomůckami a programem pro jednotlivé cílové skupiny a uspořádání seminářů ve spolupráci s bfz SRN,jejichž obsahem bude výměna zkušeností a seznámení se zák. normami EU
 3.  Ustavení řídicího štábu projektu, získání a přijetí potřebných pracovníků
 4.  Vlastní zahájení aktivní práce s uchazeči o zaměstnání formou informačních a motivačních kurzů
 5.  Příprava a realizace následných rekvalifikačních kurzů
 6.  Průběžné pravidelné měsíční vyhodnocování proběhlých aktivit a využívání výsledků pro vývoj projektu

 

Cílové skupiny:

Vzhledem k tomu, že náš projekt je určen všem, kteří se poprvé stávají nezaměstnanými, a navíc i těm, jimž nezaměstnanost hrozí, není třeba cílovou skupinu vymezovat. Pro náš projekt není  ani věkové, ani zdravotní, ani jiné např. kvalifikační, omezení. Každý, kdo bude mít zájem, může do projektu nastoupit. Projekt také pokrývá i skupinu potenciálních budoucích nezaměstnaných, a plní tedy i svou preventivní roli. Je tedy určen např. pro: mladistvé; absolventy ; ženy po návratu  z mateřské dovolené; uchazeče obtížně umístitelné na trhu práce s kumulací handicapů, a to zejména nezaměstnaných s žádnou nebo nízkou kvalifikací;  uchazečů o zaměstnání se zdravotními problémy; uchazečů o zaměstnání s minimální délkou praxe.

Jednotlivé ÚP, které mají včasné informace z trhu práce, projednají s ohroženými podnikatelskými subjekty možnost zařazení těchto lidí do kurzů ještě v době, kdy pracují, ale je již jisté, že budou propuštěni.

 Udržitelnost projektu do budoucna:

Při rozboru současného stavu financování  zaměstnanosti jsme spolu s řediteli jednotlivých ÚP Karlovarského kraje došli ke shodnému názoru, že projekt a aktivity z  něho financované lze udržet i po ukončení podpory ze zdrojů RLZ fondu.

 

 

Kontakt:
bfz -  vzdělávací akademie Sokolov, Josef Bolen, Pionýrů 1614, 356 01  Sokolov, Tel/Fax:352605466, bolen.josef@so.bfz.cz
bfz centrála Cheb, Steffen Steinke, Provaznická 16, 350 02  Cheb, Tel:354436670, Fax:354597173, steinke.steffen@centrala.bfz.cz

Tento program je spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem


Phare 2003

           

  „Nikdy se nevzdávej“.
   CZ1.1/114

Cíl projektu

Cílem projektu je  formou poradenství a následně zařazením uchazečů do pracovní rehabilitace zjistit jejich zájem o práci, vybrat pro ně s jejich souhlasem vhodnou činnost, stanovit, zda jejich zdravotní způsobilost odpovídá zvolené pracovní činnosti a na základě předchozích zjištění navrhnout další řešení, jehož výstupem může být  zprostředkování vhodného zaměstnání.

 Jak toho chceme dosáhnout ?
Osoby se zdravotním postižením mají právo na pracovní rehabilitaci. Tato zahrnuje zejména poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání, volbu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání a konečně jeho zprostředkování.

Obsahově má náš projekt dvě hlavní části. První je poradenská činnost. Formou  individuální i skupinové práce, která potrvá 20 hodin (4 dny), chceme provést analýzu situace jednotlivých účastníků a lékařské posouzení zvolené pracovní činnosti. Dále se zde účastníci seznámí se základními sociálně právními normami pro zdravotně postižené, zejména s vybranými důležitými paragrafy Zákoníku práce a Zákona o zaměstnanosti. Výstupem zmíněné čtyřdenní činnosti bude dokument, ze kterého jasně vyplyne, jak hodlají tuto svoji situaci uchazeči o zaměstnání řešit a jakou pomoc potřebují. Na základě Vašeho svobodného rozhodnutí budete v kladném případě zařazeni do vlastní teoretické a praktické přípravy. Tato fáze je plánována na 480 hodin, tj.4 měsíce. Denní program bude trvat 6 hodin. Zde budete připravování pro Vaše budoucí zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost. Pracovní rehabilitace má dvě části, teoretickou v délce 168 hodin ( např. práce s počítačem, jazyková příprava, umění komunikace, individuální odborná teoretická příprava, zásady první pomoci aj.) a praktickou,kterou budou uchazeči konat již tam, kde je reálný předpoklad jejich přijetí do pracovního poměru. Praxe potrvá 312 hodin. Po celou dobu konání poradenské činnosti i následné pracovní rehabilitace jsou veškeré náklady hrazeny ze získaného grantu (např.učební a pracovní pomůcky, výuka, cestovné do vzdělávacího zařízení i do místa praxi aj.). Celá příprava i praxe je řízena zkušenými lektory. Také po celou dobu trvání rehabilitačního programu jsou účastníci pojištěni jak zdravotně tak na způsobenou škodu.

 Jaké jsou Vaše povinnosti ?
Tím, že se rozhodnete pro účast v tomto rehabilitačním cyklu, berete na sebe povinnost řádně kurz navštěvovat (bez neomluvené absence) a plnit i ostatní povinnosti, které vyplynou z dohody, kterou s Vámi uzavře úřad práce , případně naše vzdělávací zařízení.

Čeho chceme dosáhnout?
Chceme Vás podle Vaší svobodné volby připravit do zvoleného oboru a zprostředkovat Vám vhodné zaměstnání, které bude plně respektovat Váš zdravotní stav, zájem, dosažené vzdělání, ale i  např. bydliště.

Několik čísel a informací  na závěr
Do nabízené formy pracovní rehabilitace se můžete přihlásit u svého úřadu práce. Pracovní rehabilitace (poradenská činnost a teoretická příprava) bude probíhat v prostorách bfz, vlastní praktická činnost u podnikatelských subjektů, s nimiž bfz, vzdělávací akademie, uzavře dohody o praxi. Tyto budou vždy konzultovány s jednotlivými uchazeči. Praxe bude probíhat tam, kde je reálný předpoklad přijetí do pracovního poměru. Poradenská činnost bude v rozsahu 5 hodin denně po dobu 4 dnů.

Vlastní  teoretická a praktická příprava na zaměstnání, bude zahájena bezprostředně po skončení poradenské činnosti. Ta potrvá 80 dní (cca 4 měsíce).

 

Kontakt:
bfz -  vzdělávací akademie Sokolov, Josef Bolen, Pionýrů 1614, 356 01  Sokolov, Tel/Fax:352605466, bolen.josef@so.bfz.cz
bfz centrála Cheb, Steffen Steinke, Provaznická 16, 350 02  Cheb, Tel:354436670, Fax:354597173, steinke.steffen@centrala.bfz.cz

Tento program je spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem

 


Leonardo da Vinci

           

„Výměny zkušeností a poznatků manažerů lidských zdrojů, pracovníků odpovědných za vedení lidí z podniků a osob odpovědných za odborné vzdělání v oborech zpracování oceli”

Tento projekt je financován z programu LEONARDO DA VINCI, Mobility,  Škoda STEEL konsorcium a Beruflichen Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) gGmbH, organizační složka.

Konkrétním cílem jsou výměny zkušeností a poznatků pro vybrané manažery lidských zdrojů a manažery odpovědné za odborné vzdělávání v oborech zpracování kovů. Účastníci budou sdílet transfer dobrých zkušeností týkající se metodologie vzdělávání, nebo způsobu předání Know-how v dynamicky se rozvíjejících zahraničních podnicích v oblasti zpracování kovů. Projekt reaguje na cíl 3 programu, tj. zdůrazňování významu a podpory přínosu odborného vzdělávání v procesu inovací se záměrem zvyšovat konkurenceschopnost a na prioritu č.4 Adaptabilita a podnikatelství – podpora investic do lidských zdrojů jako strategie rozvoje podniků, aby se rozvíjela adaptabilita, kterou vyžadují změny techniky a organizace.

Hlavním cílem projektu je podpora spolupráce v požadavcích na odborné schopnosti a potřeby školení, povzbuzovat  získání kvalifikací a pochopení klíčových odborných dovedností relevantních technologickému vývoji a novým formám práce v oblasti zpracování kovů. Odborná výměna zkušeností by měla podpořit poznatky o vzdělávání v rámci pracovního procesu a propojení všeobecného a odborného vzdělávání s celoživotním vzděláváním.

Základní prioritou projektu je konkrétní možnost ověření a získání nových poznatků týkajících se oblasti metodologie a způsobu vzdělávání a odborné přípravy v návaznosti na změny v organizaci práce a technologie, které probíhají v dynamických podnicích a organizacích v zahraničí a v českých firmách, které se zabývají zpracováním kovů.

Cílem projektu bude zejména výměna praktických zkušeností a poznatků týkajících se požadavků na flexibilitu, další vzdělávání a rozšiřování kvalifikace a odborné vzdělávání  v oblasti zpracování kovů, které vyplývá z rozvoje těchto firem včetně požadavku zvyšující se konkurenceschopnosti v návaznosti na připravující se vstup ČR do EU.

Cílová skupina: Účastníci se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním, kteří  již absolvovali různé kurzy, školení a odborné vzdělávání a chybí jim možnost ověření poznatků v obdobných organizacích v zahraničí v návaznosti na organizační, technologické, sociální a ekonomické změny , které v jejich a zejména v zahraničních firmách probíhají a mají vliv na způsoby dalšího vzdělávání pracovníků. Absolventi projektu budou využíváni jako interní lektoři firmy Škoda STEEL konsorcium. Jsou to odborníci Škoda STEEL konsorcium na pozicích:

• manažeři lidských zdrojů – personální vedoucí
• pracovníci odpovědní za vedení lidských zdrojů – instruktoři/ mistři a osoby odpovědné za odborné vzdělání
• školitelé v oborech zpracování oceli

 


Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

"Sozialer Dialog"


Projekt

V průběhu rozšiřování EU dojde v přistupujících zemích ke strukturálním změnám, které se dotknou téměř všech společenských oblastí. Bude jimi dotčeno zejména hospodářství a jeho představitelé.

Spolkové sdružení německých svazů zaměstnavatelů / die Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) proto iniciovalo projekt „Podpora sociálního dialogu se sociálními partnery ze zemí přistupujících do EU“. Společnost Berufliche Fortbildungs¬zentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) gGmbH je odpovědná za realizaci projektu v České republice.

Cíl

Cílem je podpora sociálních partnerů v České republice při těchto úkolech:

- Aplikace úpravy souboru legislativy Evropské unie (acquis communautaire) v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí - zejména v podnikové praxi;

- Zlepšování autonomního sociálního dialogu  v České republice;

- Zlepšování přeshraniční kooperace s německými sociálními partnery.

Tímto má být dosažena hranice překračující projekty odborů a svazů zaměstnavatelů v Německu a sociálních partnerů v České republice.

Podstatná je přitom podpora autonomního oborově orientovaného sociálního dialogu, podniková realizace společné úpravy legislativy EU, zejména v oblastech „Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti“, a „Součinnost zaměstnanců“ a dále zohlednění aspektů hranice překračující mobility zaměstnanců a podnikatelů.

Tři základní témata

Dialog mezi sociálními partnery

Sociální dialog o tarifních smlouvách, hospodářských záležitostech, sociálních otázkách, atd. je chápán jako významná funkce moderního evropského státu. V mnoha zemích přistupujících k EU - a tak také v České republice - je sociální dialog praktikován v tripartitních grémiích se zástupci státu, odborářů a svazů zaměstnavatelů, zatímco ve státech Evropské unie se sociální dialog soustřeďuje v první řadě na linii zaměstnavatelských a zaměstnaneckých organizací.

V dialogu českých a německých svazů zaměstnavatelů a jejich členů mají vyjít najevo rozdíly a s ohledem na vstup do EU mají být diskutovány významné aspekty sociálně partnerského dialogu.


Zlepšení ochrany při práci

Zlepšení ochrany při práci je klasickým úkolem sociálních partnerů. Příprava na vstup do EU vyžaduje orientaci ochrany při práci podle požadavků "Acquis Communautaire". Ve spolupráci s českými svazy a podniky mají být tematizovány směrnice EU pro ochranu zdraví při práci a jejich praktická realizace v podnicích má být podporována.

Spolupráce hraničních regionů

Vstup Čech do EU má velké důsledky na české a německé hraniční regiony. Na jedné straně přetrvávají obavy, např. před výprodejem vlastních zdrojů podnikům v EU nebo před "zaplavením" pracovního trhu levnými pracovními silami, na straně druhé se otevírají prostřednictvím hranice překračujících kontaktů a kooperací nové příležitosti a možnosti.

Podnikům a provozům v příhraničí má být poskytnuta možnost navazovat hranice překračující kontakty a nalézat nové formy spolupráce.

Akce

K realizaci plánovaných aktivit jsou použity mj. následující nástroje:

- Semináře a workshopy
- Poradenství
- Podnikatelské burzy
- Praktika a studijní cesty do Německa
- Hranice překračující konference

Naši partneři

Ceská republika
Ivan Paul
Project Manager
Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Mikulandská 7
113 61 Praha 1

Tel: (+420) 224 934 088
Fax: (+420) 224 934 597
E-mail: ipaul@spcr.cz
www.spcr.cz

Německo
Markus Schöfthaler
Koordinátor projektu
Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) gGmbH

Schleizer Str. 5-7
95028 Hof

(+49) 92 81 / 71 77-0
(+49) 92 81 / 34 06
E-mail: schoefthaler.markus@bln.bfz.de
www.bfz.de

Novinky z bfz

11.05.2018

Autor a supervizor žádostí o neinvestiční grantové projekty

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: autor a supervizor žádostí o neinvestiční grantové projekty  


16.08.2017

Efektivní práce na počítači nejen pro začátečníky

Připravujeme pro Vás třídenní seminář: Efektivní práce na počítači nejen pro začátečníky. Semináře se budou konat v měsíci září v České Lípě.  


16.08.2017

Pracovník v sociálních službách - LITOMĚŘICE

Vzhledem k velkému zájmu otevíráme v Litoměřicích je?tě jeden kurz PSS od října 2017 


07.08.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v Plzni

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách" v Plzni.  


07.08.2017

Rekvalifikační kurz Holičské a kadeřnické práce

Připravujeme pro vás Rekvalifikační kurz Holičské a kadeřnické práce 


31.07.2017

Rekvalifikační kurz "Obsluha motorové řetězové pily"

Otevíráme pro Vás rekvalifikační kurz na obsluhu motorové pily v Karlových Varech pod vedením odborného lektrora. 


31.07.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních slu?bách - v Karlových Varech

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách". 


31.07.2017

Volná místa v Kvalifikačním kurzu pro pracovníky v sociálních slubách v Mostě

Připravujeme pro Vás "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách" v Mostě. Kapacita kurzu je téměř naplněna, využijte posledních volných míst. 


25.07.2017

Odborný lektor webinářů

Hledáme spolupracovníka/spolupracovnici na pozici odborný lektor webinářů  


25.07.2017

Vedoucí akreditačního a autorizačního oddělení

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: Vedoucí akreditačního a autorizačního oddělení 


25.07.2017

Lektor pro oblast inkluzivního vzdělávání

hledáme spolupracovníka/spolupracovnici do funkce: lektor pro oblast inkluzivního vzdělávání 


28.06.2017

Kurzy v oblasti gastronomie

Máte pouze základní vzdělání a chcete si doplnit střední vzdělání v oblasti gastronomie? 


28.06.2017

Rekvalifikační kurz Strážný

Obsahem kurzu jsou veskeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného kvalifikačního standardu profesní kvalifikace Strážný. 


15.06.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Připravujeme pro vás v libereckém kraji: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 


02.06.2017

Vedoucí oddělení projektů/veřejné zakázky

Hledáme spolupracovníka/ spolupracovnici na pozici Vedoucí oddělení projektů a veřejných zakázek.  


26.05.2017

Odborný lektor webinářů

Odborný lektor webinář - Hledáme lektory všech profesních zaměření pro vytváření a výuku moderních vzdělávacích kurzů vedených formou webináře. Výuka je vedena prostřednictvím platformy bfz online akademie. 


12.05.2017

Benefiční akce Poutní ultramaraton

bfz se zapojuje jako sponzor, spoluorganizátor i účastník 


06.05.2017

Nabídka práce v Selbu a Hofu

Hledáte stabilní zaměstnání v Německu s tarifní mzdou v bezprostřední blízkosti hranic? 


07.03.2017

Volná místa v kurzu Pracovník v sociálních službách v Mostě

Nabízíme Vám volná místa v Kvalifikačním kurzu pro pracovníky v sociálních službách 


07.03.2017

Nabízíme Vám novinku v oblasti psychohygieny - technika TRE ®

Přinášíme Vám zcela novou metodu zvládání stresu a napětí - techniku TRE® 


07.03.2017

Nabídka kurzů dalšího vzdělávání v sociálních službách

Připravujeme pro Vás ještě více kurzů v oblasti dalšího vzdělávání v sociálních službách. 


07.03.2017

Kurzy pro úředníky a kurzy pro pěstouny

Připravili jsme pro Vás nabídku zajímavých a stále potřebných témat vhodných pro cílovou skupinu úředníků a vedoucích úředníků. 


25.01.2017

Pracovník v sociálních službách - Most

Připravujeme pro Vás kurz Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v termínu 14.3. - 9.6.2017 v Mostě. 


25.01.2017

Další profesní vzdělávání v sociálních službách

Nabízíme Vám kurzy dalšího profesního vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, pracovníky ve zdravotnictví a další oblasti služeb. 


09.01.2017

Pracovník v sociálních službách - LITOMĚŘICE

Vzhledem k velkému zájmu otevíráme v Litoměřicích kurz PSS od února 2017 


Jste tady: StartKontakty - střediska