Jste tady: Domů  » Vzdělávání a práce » Projekty / Veřejné zakázky » Centrála » Moderní postupy vzdělávání - do 08/2020

Moderní postupy vzdělávání/ Die Moderne Ausbildung

erasmus logo

Registrační číslo projektu:

2017-1-CZ01-KA202-035472

 

Doba trvání projektu:

1. 9. 2017 - 31. 08. 2020

 

Místo realizace: Česká republika,  Spolková republika Německo, Rakouská republika

 

Shrnutí projektu: 

Projekt „Moderní postupy vzdělávání“ se zaměřuje především na modernizaci současných metod učení. V rámci projektu bude využit trend ve vzdělávání v podobě on-line přístupu k informacím a datům, který umožňují kurzy formou e-learningu, webinářů. Výhodou e-learningového vzdělání je především individuální přístup k účastníkům a větší časová flexibilita.

Cílem projektu je vytvoření 24 kombinovaných kurzů, z toho 7 v oblastech rekvalifikací a profesních kvalifikací dle NSK (Národní soustava kvalifikací) a 15 kurzů v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, další 2 kurzy budou připraveny pro seznámení s prací v e-learningovém prostředí výuky.

Cílovou skupinou projektu je 120 osob starších 16let, které již opustily denní vzdělávání a vstoupily na trh práce. Tyto osoby v průběhu projektu absolvují vzniklé kurzy a v rámci pilotáže budou jejich názory a postřehy zohledněny při úpravě daných kurzů (adaptaci) před jejich uvedením k využívání. Výstupy z pilotáže jsou přínosné i pro nastavení pravidel k akreditacím a pro tvorbu nových kurzů.

Za cílovou skupinu projektu lze považovat i interní a externí zaměstnance zapojených organizací a účastníky diseminačních akcí, tj. zástupce institucí, které participují na vzdělávání dospělých v zemích realizace projektu, a zástupce odborné veřejnosti, tj. zástupce z řad škol, vzdělávacích institucí, firem, neziskového sektoru, komor, asociací, úřadů a ministerstev.

Aktivitami projektu je tvorba, implementace, pilotní ověření, evaluace, adaptace a uvedení do provozu e-learningových kurzů, a to v zemi žadatele a obou partnerů (Rakousko a Německo).

Akce projektu jsou určeny nejen interním zaměstnancům zapojených organizací, ale i široké odborné veřejnosti.

Mezinárodní projektová setkání slouží realizačnímu týmu ke schůzkách zaměřeným na řízení projektu.

Mezinárodní vzdělávací aktivity jsou určeny k proškolení lektorů a metodiků.

Diseminační akce/konference, tj. kulaté stoly, které se uskuteční u všech partnerů (v Německu, Rakousku a České republice), jsou pro širokou (odbornou) veřejnost.

 

Zapojené organizace:

bfz o.p.s. (Česká republika) - Základním posláním bfz o.p.s. je podpora a poskytování odborného vzdělávání především uchazečům o práci v evidenci úřadů práce při jejich návratu do pracovního procesu, aktivní pomoc při zajištění pracovních míst a zajištění nabídky dalšího odborného vzdělávání, které odpovídá aktuálním potřebám trhu práce. Sídlo společnosti je v Chebu, firma působí v různých krajích ČR.

Jako spolehlivý partner českého hospodářství nabízí bfz více než 150 kurzů, akreditovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. V moderně vybavených učebnách vzdělává pracovníky v sociálních službách, pedagogice i řemeslech. Manažeři našich partnerských podniků využívají služeb firemních kurzů na míru, zahrnujících celý cyklus podnikového vzdělávání. Oblíbenými se staly také zájmové kurzy pro veřejnost, neakreditované kurzy, koučink a workshopy.

 

bfz gGmbH (Německo) - Středisko odborné přípravy bavorského hospodářství (bfz gGmbH) se svými 3 200 zaměstnanci patří k předním poskytovatelům vzdělávání a poradenství. Jeho inovační síla a flexibilita mu umožňuje podrobně analyzovat aktuální vývoj politiky trhu práce a rozvíjet vhodné koncepty moderního vzdělávání. V celém Bavorsku má společnost 24 středisek s přibližně 150 pobočkami.

 

Öibf (Rakousko) - Rakouský ústav pro výzkum v odborném vzdělávání (öibf) vznikl v roce 1970, byl jednou z prvních institucí svého druhu v Evropě a je nejstarší institucí pro odbornou přípravu v rámci výzkumných institucí v Rakousku. Úkolem öibf je kvalitativně hodnotný výzkum a vývoj zaměřený na podporu a realizaci aktivit a politiky v oblasti odborného a dalšího vzdělávání. Práce institutu se zaměřuje zejména na inovace ve vzdělávání a vzájemnou provázanost vzdělávání a trhu práce. Institut je aktivní na národní i mezinárodní úrovni.

 

Za vedlejší přínos projektu lze považovat spojení žadatele/České republiky, kde se usilovně pracuje na NSK, s významnými institucemi v sousedních evropských zemích, kde je tento systém zaveden již řadu let, a lze využít možnosti přenosu informací a zkušeností. Díky aktivitám a akcím dojde k sdílení příkladů dobré praxe a především k přenosu know-how z Rakouska a Německa do Čech. Lze předpokládat další součinnost zapojených organizací a zemí v této oblasti.

 

Kontaktní osoby projektu:

Ing. Steffen Steinke

Tel.: 770 686 202

e-mail: steffen.steinke@bfz.cz

bfz o.p.s. centrála Cheb

Provaznická 16, 350 02, Cheb

 

MOPOV