Jste tady: Domů  » Vzdělávání a práce » Projekty / Veřejné zakázky » Karlovarský kraj » Krok správným směrem - do 4/2019

Krok správným směrem

logo eu

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001133

Doba realizace:

1. 7. 2016 – 30. 4. 2019

Místo realizace:

Karlovarský kraj – město Sokolov

Cílová skupina: osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, tj. uchazeči o zaměstnání evidované na Úřadu práce ČR kontaktním pracovišti v Sokolově déle než 1 rok a uchazeči o zaměstnání, jejichž doba evidence na ÚP ČR dosáhla v posledních dvou letech souhrnné délky 12 měsíců a zároveň se jedná osoby po výkonu trestu odnětí svobody. 

Anotace projektu: Projekt se zaměřuje na pomoc osobám z cílové skupiny na Sokolovsku. Tyto osoby se potýkají s celou řadou problémů, které však můžeme rozdělit na 2 oblasti, a to problémy finanční a problémy s pracovním uplatněním. Řešením problémů může být účast v tomto projektu. Projekt je komplexem aktivit, které vedou k sociálnímu začlenění, obnově pracovních návyků a také
k celkové ekonomické "reintegraci". Aktivity projektu jsou navrženy přímo pro potřeby cílové skupiny.

Aktivity projektu:

  1. Motivační program a finanční gramotnost – účastníci získají nové znalosti nezbytné pro uplatnění na trhu práce a také dojde k posílení jejich kompetencí pro udržení  "budoucího" zaměstnání. Dalšími získanými znalostmi bude finanční gramotnost, tzn. porozumění světu financí, správné nakládaní s financemi, motivování k vedení a  plánování rozpočtu a pochopení důsledků zadlužení.
  2. Finanční poradenství – účastníci budou moci řešit své konkrétní záležitosti individuálně se specialistou finančního poradenství po celou dobu trvání projektu.
  3. Tréninková pracovní místa s mentorem – někteří účastníci absolvují pracovní trénink v délce 5 měsíců, 3-5 dní v týdnu a tím si obnoví pracovní návyky, znalosti,  dovedností, dále získají vyšší komunikační a sociální schopnosti. Za odvedenou práci obdrží mzdu.
  4. Individuální poradenství – účastníci budou moci využít při naplňování svých osobního plánů individuálních služeb osobního poradce s přihlédnutím k aktuálním problémům a  situacím, ve kterých se účastníci nacházejí.
  5. Zhodnocení realizace projektu, závěrečná evaluace – Na konci realizace projektu bude uskutečněno setkání u kulatého stolu, na který budou pozváni účastníci projektu,  zástupci spolupracujících organizací a široká veřejnost. Cílem bude mimo jiné zhodnocení jednotlivých klíčových a vyhodnocení přínosu pro cílovou skupinu.

Realizátor projektu:

Spolupracující organizace: