Jste tady: Domů  » Vzdělávání a práce » Projekty / Veřejné zakázky » Plzeňský kraj » Globální vzdělávání pro školy v Plzeňském kraji - do 11/2012

Globální vzdělávání pro školy Plzeňského kraje

esf plus OP

CZ.1.07/1.3.08/04.0003

Realizace projektu Globální vzdělávání pro školy Plzeňského kraje byla zahájena

1. 12. 2011, konec je naplánován na 30. 11. 2012.

Celkový rozpočet projektu činí 2 142 614,- Kč.

Projekt Globální vzdělávání pro školy Plzeňského kraje je zaměřen na podporu rozvoje a zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti globálního rozvojového vzdělávání. Cílem projektu je vyškolení skupiny odborných lektorů/učitelů, kteří budou schopni přenášet myšlenky globálního vzdělávání do školního prostředí a pilotní ověření vzdělávacích seminářů. Semináře jsou založeny na interaktivních inovativních metodách, které v rámci učebního procesu zohledňují demokratické prostředí, otevřenost, mezipředmětové myšlení, toleranci a respekt k odlišným názorům a pohledům. Součástí přípravy vzdělávacích seminářů bude tvorba metodických a studijních materiálů a návrh na akreditaci těchto seminářů. Při tvorbě vzdělávacích seminářů budou využity zkušenosti s globálním vzděláváním v zahraničí.

Cílová skupina 
Cílovou skupinu tvoří pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení (kromě mateřských škol a Prahy), především učitelé 2. stupně základních škol a učitelé středních škol. Se záměrem projektu byla tato cílová skupina seznámena v podobě šetření již při jeho přípravě. Motivaci pro cílovou skupinu představuje především získání nových kompetencí v globálním rozvojovém vzdělávání, umožňující naučit se nové, moderní pedagogické techniky a metody, které se touto problematikou zabývají, možnost bezplatné a profesionální podpory při řešení nejrůznějších otázek spojených s osobnostním rozvojem a ekonomickými, sociálními, politickými, environmentálními a kulturními procesy.

Klíčové aktivity 

1. Příprava odborných seminářů s tématikou globálního vzdělávání a proškolení odborných lektorů 

Výstupy:

2. Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol 

Výstupy:

Obsah tematických seminářů:

3. Závěrečný workshop globálního vzdělávání pro cílovou skupinu

Výstupy:

Přihláška :

Závazná přihláška na semináře projektu Globálního vzdělávání Plzeňského kraje 

Harmonogram seminářů
Semináře probíhaly ve dvou skupinách v uvedených termínech.

 

Projekt Globální vzdělávání pro školy Plzeňského kraje byl zahájen 1. 12.2011. V rámci první klíčové aktivity   probíhala příprava na akreditaci seminářů. Připravoval se obsah studijních materiálů a studijní pomůcky. Pro účastníky byly připraveny propagační předměty, pozvánky a organizační pokyny.

 

Ve druhé klíčové aktivitě byly zahájeny jednotlivé semináře, výuka probíhala v prostorách bfz. V dubnu 4. proběhl Úvodní seminář, kde se účastníci seznámili s tématem globálního vzdělávání, s obsahem jednotlivých následných seminářů a  s jejich  organizací. Účastníci obdrželi harmonogram a organizační pokyny ke konání jednotlivých seminářů.

V dubnu a v květnu se realizovaly (viz harmonogram) první dva semináře – Výživa v globálním a lokálním pohledu a  Peníze a zadlužení. Na výuce se podíleli lektoři, metodik a odborný garant. Účastníci obdrželi potřebné materiály, pomůcky a metodiku na CD. V průběhu seminářů bylo poskytováno poradenství a konzultace. Na závěr seminářů byla zjišťována zpětná vazba. Výstupem seminářů jsou prezenční listiny a evaluační dotazníky účastníků a lektorů.

V této KA zároveň proběhla příprava a realizace Kurzu lektorských dovedností. Obsah kurzu byl připravován v návaznosti na obsah jednotlivých seminářů. Po prázdninách 2012 pokračovala realizace seminářů Interkulturní učení, environmentální problematika, seminář Fair Trade: čestný obchod a Budoucnost nového myšlení, trvale udržitelný rozvoj a hospodaření. Na výuce se podíleli lektoři, metodik a odborný garant. Účastníci obdrželi potřebné materiály a pomůcky včetně metodik na CD. V průběhu seminářů bylo rovněž poskytováno poradenství a konzultace. Na závěr každého semináře byla zjišťována zpětná vazba od účastníků a lektorů  prostřednictvím dotazníků.

Ve třetí klíčové aktivitě se po realizaci všech 5 seminářů  konal dvoudenní závěrečný workshop v hotelu Jesenice, v Jesenici u Kralovic. Na workshopu byly shrnuty aktivity projektu a byla zde prezentována Metodika výuky GV, která obsahuje velké množství obrazových materiálů, návodů, her a nejrůznějších aktivit, které mohou být využity v rámci globální výchovy. Cílem workshopu bylo  zhodnotit nové zkušenosti lektorů i pedagogů v oblasti globálního vzdělávání v podmínkách českých základních a středních škol v návaznosti na další vzdělávání a jejich uplatnění v práci s průřezovými tématy ŠVP Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Výchova k myšlení v globálních a evropských souvislostech. Workshopu se účastnili odborní lektoři, odborný garant a pedagogové proškolení v rámci projektu a zástupci ostatních škol regionu, kterým byla předložena nabídka spolupráce při realizaci DVPP v oblasti GV v budoucnu. Účastníkům projektu byla nabídnuta možnost supervize s odborným garantem GV. Součástí programu bylo závěrečné shrnutí zkušeností a znalostí získaných během celého projektu. Na závěr workshopu účastníci obdrželi osvědčení z pěti absolvovaných seminářů, lektorský kufřík, studijní pomůcky a Metodiku výuky Globálního vzdělávání.

Cílem projektu bylo vyškolení týmu odborných lektorů/učitelů, kteří jsou schopni přenášet do výuky principy globální výchovy. Podle zpětných vazeb účastníků většina využívá znalosti a dovednosti, které během seminářů získali a využívá z velké většiny studijní materiály.

V rámci projektu byly podány akreditace pěti seminářů:

Materiály k těmto seminářům a Metodika výuky Globálního vzdělávání jsou zpřístupněny ve formátu pdf na této stránce nebo jsou k dispozici na CD na adrese bfz o.p.s., alej Svobody 56, 301 00 Plzeň

 

Zpětná vazba cílových skupin

Evaluace projektu probíhala po celou dobu trvání projektu. Týkala se jak účastníků, tak lektorů. Evaluace probíhala jednak v podobě evaluačních dotazníků na závěr jednotlivých seminářů, jednak na základě reakcí během seminářů a také při osobních rozhovorech. Evaluační dotazníky na seminářích byly zaměřeny především na časovou dotaci, spolupráci a komunikaci s lektorem, na kvalitu studijních materiálů, obsah semináře a na organizační zajištění těchto seminářů. Účastníci velmi kladně hodnotili odbornost, kvalitu a připravenost lektora. Na základě vyhodnocení evaluačních dotazníků bylo zjištěno, že tématika globálního vzdělávání je pro většinu účastníků buď zcela nová, a nebo mají jen okrajové znalosti, týkající se  spíše environmentální výchovy. Závěrečné hodnocení projektu bylo zaměřeno na přínos jednotlivých témat, srozumitelnost a využitelnost. Dále na  aplikaci použitých metod v praxi, změny hodnot a postojů po absolvování jednotlivých seminářů, změny v kompetencích při výuce a případná chybějící témata. Ze zpětné vazby účastníků vyplynul obrovský zájem o tuto problematiku, snaha o změnu osobních postojů  a uvědomění si hodnot v zájmu udržitelnosti ve společnosti a ve světě, využitelnost ve výuce, např. v zeměpisu, občanské výchově a přírodopisu a prolínání do dalších předmětů. Účastníci spatřovali velký přínos v seznámení s novými metodami a aktivitami, které si mohli hravou formou sami vyzkoušet, dále v názorných příkladech prožitkového učení.